Registrering af effekten af høslæt i Allindelille fredsskov

v/ Axel Frederik Møller

Allindelille fredsskov ligger på Sjælland, cirka fem kilometer fra Ringsted. Skoven har været kendt som en af Danmarks mest værdifulde botaniske lokaliteter, og i skoven er der registreret det højeste artsantal af karplanter pr. arealenhed i Danmark (i gennemsnit 24 arter pr. 0,1 m2).

I Allindelille Fredskov er der siden 2012 foretaget frivilligt høslæt med le på en række af skovens lysninger. Tidligere blev der foretaget høslæt med fingerklipper. Dette høslæt blev foretaget meget sent (ofte september), der blev slået med en meget høj klippehøjde, og der kunne gå mere end en måned førend høet blev revet bort, hvis det overhovedet blev fjernet. I 2012 blev plejen ændret til slåning med le med lav klippehøjde, tidligere tidspunkt for slåning samt fjernelse af høet max en uge efter slåning. 

Tidspunktet for slåning og arealernes størrelse:

Mosstolen: Slåning foregår fra starten af juli til starten af august (der foregår stribeslåning med en pause mellem de to slåninger). Arealet, som analyserne repræsenterer, er ca. 4.200 m2.
Thomas park: Slåning foregår lige omkring d. 1. juli og efterslæt i sidste halvdel af september eller oktober. Arealet, som analyserne repræsenterer, er ca. 1.500 m2.
Pilestykket: Slåning foregår i sidste halvdel af september. Arealet, som analyserne repræsenterer, er ca. 1.500 m2.

Artsrigdom

Vegetationen registreres årligt omkring den 20. juni i afmærkede felter ved brug af pin-point-rammer. På figur 1 ses der for Thomas Park og Pilestykket en overordnet stigende artsrigdom, dog med en del variation over årene. Denne variation tolkes både som et resultat af en forholdsvis høj arts-turnover på lille skala (ramme-skala), hvilket passer godt med forekomst af en-årige eller kortlevende arter, samt evt. manglende præcision i forbindelse med placering af rammen ved indmåling til faste objekter.

Resultatet her viser, modsat mange andre resultater, at både sen og tidlig slåning (hhv. Pilestykket og Thomas Park) giver gode resultater. Dette havde formentligt ikke været tilfældet, såfremt der havde været tale om artsfattige og næringsbelastede områder. Her ville sen slåning formentlig ikke have været tilstrækkeligt til at sikre fremgang, som det er tilfældet i Allindelille Fredskov (Pilestykket), hvor udgangspunktet var en næringsfattig og artsrig skovlysning.