Langtidseffekt af skovgræsning

Undersøgelse af 25 års kvæggræsning af egekrat på Mols med tilgrænsende græsland viser, at græsningen resulterer i mere varierede lysforhold, tættere og mere artsrig bundvegetation, en mere varieret underskov og en væsentlig større fremspiring af kimplanter af buske og træer.

Græsningen, der startede 1988, omfatter ca. 15 ha bestående af egekrat og græsland under tilgroning. Græsningen sker efterår-vinter for at give mulighed for blomstring og frøsætning til gavn for insektfaunaen mv.