Forvaltning af brun pletvinge ved stævning af egekrat

v/ Lene Kolind Vilstrup, Ikast-Brande Kommune

I årene 2009 – 2011 undersøgte Naturhistorisk Museum i Aarhus forekomster af sjældne smådyr i Ikast-Brande Kommune. Trods eftersøgning på mange tidligere lokaliteter blev brun pletvinge kun fundet på én enkelt lokalitet – Linnebjerg Bakkeø. Ikast-Brande Kommune besluttede derfor, at de ville prøve at hjælpe arten som i 2010 og 2011 kun talte hhv. 3 og 41 individer.

På Linnebjerg Bakkeø findes et fredet egekrat med alm. kohvede, hede og et lille overdrevslignende fourageringsområde med nektarplanter. Bakkeøen ligger i et fragmenteret landbrugsområde - isoleret fra andre lignende habitater. Brun pletvinges krav til levested blev undersøgt, og det blev konkluderet, at arten har brug for lysåben egeskov med kohvede i bunden og gode fourageringsmuligheder i form af egnede nektarplanter som f.eks. blåhat, alm. kongepen og håret høgeurt. Lokaliteten blev nærmere undersøgt, og det viste sig, at der på Linnebjerg Bakkeø faktisk var et lille men godt fourageringsområde – det der manglede var lys og varme i egeskoven.

Det stævnede egekrat (Foto: Lene Kolind Vilstrup).
 

Vi besluttede os for at lave lysbrønde (korridorer med lys) i egeskoven og gå forsigtigt til værks, så vi ikke ved et uheld kom til at udslette store dele af den i forvejen meget lille population. Fordi vi skulle arbejde i egekrattet, hvor larverne findes, valgte vi at foretage plejen, mens brun pletvinge flyver – midt i juni. Vi valgte også, at der ikke skulle maskiner ind i skoven, som kunne ødelægge skovbunden for larveplanterne. Fordi egekrattene er beskyttede kontaktede vi først Naturstyrelsen Midtjylland, som vi havde en dialog med omkring egekrat – både opretholdelse og konkrete metoder. 

Vi ønskede at skabe en varm skov, hvor den formodede larveplante kohvede bedre kunne trives– ikke deciderede lysninger. Lysbrøndene skulle derfor laves forholdsvist smalle. Vi lavede lysbrøndene ved at stævne egene. Vi stævnede dem i ca. 60 – 80 cm højde med et skråt sydvendt snit, sådan at snitfladen ikke er for tæt på skovbunden, at der ikke kan samle sig vand på den og at solen kan tørre den. Det første år begyndte vi i kanten af egekrattet og langs en sti. Lysbrøndene blev lavet ca. i nord-sydgående retning for at skabe mest mulig varme. Vi lavede de første omkring middagstid, for at kunne se effekten med det samme. Når der var små pletter med sol i skovbunden i hele lysbrøndens længde stoppede vi.  Der blev foretaget stævninger i 2013, 2014 og 2015. Vi lavede lysbrøndene sådan, at de dannede et netværk med hinanden, stien og et skovspor. Stien ”lysnede” vi, sådan at der kom flimreskygge og små partier med sol. Frivillige hjalp med plejen, som foregik med motorsav og ørnenæb.

Lysbrøndene virkede, sådan som vi havde håbet. Allerede det første år observerede vi individer af brun pletvinge, der fløj gennem dem. Det, og det stigende individantal, betød, at vi fortsatte med at lave lysbrønde i årene efter. Efterfølgende har vi brugt en adaptiv tilgang, hvor vi evaluerer og tilpasser vores virkemidler og metoder, før det næste års forvaltningstiltag besluttes. Efter at antallet af individer begyndte at stige, har vi f.eks. forsøgt at forbedre deres fourageringsområde. Vi har også fundet et nyt potentielt fourageringsområde i Herning Kommune, som vi har gjort tilgængeligt for sommerfuglene – og de har taget det i brug. Optællingen for 2016 er derfor opdelt efter hvilken kommune de blev talt i.

Vores resultater viser, at man med en meget let og billig indsats kan gøre noget for arten, derfor er planen også at fortsætte fremover på samme måde.

Udvikling i individantallet af brun pletvinge. Antallet af individer fundet på Linnebjerg Bakkeø er angivet med blåt, mens antallet af individer på ny lokalitet i Herning kommune er angivet med rødt.
(Figur: Lene Kolind Vilstrup)


Brun pletvinge (Mellicta athalia) er en sommerfugl i takvingefamilie. Den er vidt udbredt i Europa. Brun pletvinge lever på overdrev, i skovlysninger, i lysåben skov og langs soleksponerede skovveje, hvor larven lever på vejbred og kohvede. Brun pletvinge er angivet som moderat truet (EN) på den danske rødliste.

Læs mere om brun pletvinge

Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2009. Danmarks Sommerfugle. BugBook Publishing.

Hansen, M. DD, Naturhistorisk Museum, Aarhus. 2011. Sjældne Smådyr i Ikast-Brande Kommune. 

Den danske rødliste. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Opdateret 2019.

Heath fritillary factsheet. Butterfly conservation. Department for environment, food and rural affairs. Engelsk faktaark for brun pletvinge og dens forvaltning