Skov og krat

Arealer karakteriseres som skov, hvis de er bevokset med træer på mindst 5 meters højde, som danner, eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne, et kronedække på mindst 10 % af arealet, og hvis arealerne som hovedregel er større end ½ ha og mere end 20 meter brede.

Selvom langt de fleste skove er plantede og bliver relativt intensivt drevet, er skovene stadig vigtige levesteder for mange planter og dyr.