Naturpleje af rigkær - to eksempler

På denne side kan du læse om hvordan to forskellige rigkær plejes af hhv. Naturstyrelsen og Struer Kommune.

Eksempel 1: Rigkæret i Krogelund Mose (også kaldet Småsøerne)

Rigkæret er meget artsrigt. Ud over melet kodriver findes der bl.a. talrige vibefedt, maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Rigkæret er truet af tilgroning med kratskov. Det plejes med græsning samt høslæt i den bedste del af kæret. Det græssede areal er udvidet fra 3,7 ha til 12 ha i 2016 som led i et LIFE-projekt (LIFE Rigkilde). Græsningen foregår med galloway kvæg. Høslættet foretages af frivillige ved en årlig høslætsdag, der finder sted i august. Der slås med le, og høet slæbes ud. Rigkæret er statsejet og forvaltes af Naturstyrelsen.

Krogenlund Mose (Foto: Jens Nielsen)

Eksempel 2: Naturpleje af mosaiknatur v/Tina C. Moustgaard Pedersen

Hellerød Kær i Struer kommune er et sjældent ekstremrigkær med 150 plantearter, heriblandt sump-hullæbe, vild hør, hjertegræs, leverurt, kødfarvet gøgeurt, maj gøgeurt m.fl. Hellerød Kær udgør et ca. 50 ha stort sammenhængende naturområde, hvor rigkær er den dominerende naturtype. Herudover forekommer kildevæld, fattigkær, rørsump, strandeng og på de tørre skrænter omkring kæret findes hede og overdrev.

Hellerød Kær var for 10 år siden ved at gro til i pil og høje tagrør pga. manglende pleje. I 1950’erne var kæret blevet afgræsset, og der blev høstet rør, men kæret havde i årtier ligget urørt, og stor biodiversitet var ved at gå tabt.

Naturpleje blev igangsat i 2005 og har omfattet følgende indsats:

  • Organisering af ca. 25 lodsejere i Hellerød Kær Naturplejeforening.
  • Manuel rydning af pilekrat og høslæt af tagrør.
  • Genrydning med maskinel oprykning af pil.
  • Afgræsning med 30 galloway køer (kommunale lånekøer).
  • ”Kærets Venner” – en forening af lokale landsbyboer, som hjælper med tilsyn og pasning af køerne.
  • Udarbejdelse af plejeplan og græsningsplan.

Galloway græsser, Hellebæk Kær i dag (tv.), Kødfarvet gøgeurt og majgøgurt (th.) (Fotos: Tina C. Moustgaard Pedersen).

Det er lykkedes at få genskabt et lysåbent rigkær i en god naturtilstand (HNV på 10-12). Afgræsningen med galloway køer (med græsningstryk på ca. 0,5 SK/ha) hæmmer udbredelsen af tagrør og pil og sikrer, at de sjældne rigkærsarter trives. På de tørre skrænter, der før græsningen var domineret af bølget bunke, er lyngen på retur, og tormentil, lyngsnerre og pillestar er nu meget udbredte. Den lokale forankring og entusiasme omkring naturplejen er bærende for at sikre plejekontinuitet.