Naturpleje af rigkær - to eksempler

På denne side kan du læse om hvordan to forskellige rigkær plejes af hhv. Naturstyrelsen og Struer Kommune.

Eksempel 1: Rigkæret i Krogelund Mose (også kaldet Småsøerne)

Rigkæret er meget artsrigt. Ud over melet kodriver findes der bl.a. talrige vibefedt, maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Rigkæret er truet af tilgroning med kratskov. Det plejes med græsning samt høslæt i den bedste del af kæret. Det græssede areal er udvidet fra 3,7 ha til 12 ha i 2016 som led i et LIFE-projekt (LIFE Rigkilde). Græsningen foregår med galloway kvæg. Høslættet foretages af frivillige ved en årlig høslætsdag, der finder sted i august. Der slås med le, og høet slæbes ud. Rigkæret er statsejet og forvaltes af Naturstyrelsen.