Eksempler på plantearter fra moser og kær med hhv. høj, middel og lav tolerance overfor græsning og anden forstyrrelse

Denne side giver eksempler på plantearter med henholdsvis høj, middel og lav tolerance over for græsning og anden forstyrrelse.

Værdifulde positivarter angives med *, og særligt værdifulde positivarter med **. Positivarter er med til at angive kvaliteten af en naturtype når denne bestemmes ud fra Feltskema til registrering af moser. Tilstedeværelse af positiv- og karakteristiske arter medfører ingen former for naturbeskyttelse, de kan udelukkende angive naturtypekvaliteten.
Tabellen indeholder et par kærarter, benbræk og hjertelæbe, der ikke indgår i feltskemaet og derfor ikke er vægtede som positivarter. En del af de planter, der er angivet som middeltolerante, er afhængige af græsning eller anden forstyrrelse, der holder arealerne lysåbne. De forsvinder, hvis de bliver overskygget, men er følsomme over for dyrenes færdsel og tåler kun et lavt græsningstryk. I græssede kær vil lysindfald til jordoverfladen bevirke, at der ikke opstår ensidig dominans af en eller få arter. Mange af de arter, der forekommer i naturligt lysåbne kær, er lyskrævende arter med lav vækst. Det drejer sig særligt om halvgræsser og mosser, men også urter, og i visse kærtyper desuden dværgbuske.

Arter med høj tolerance overfor græsning Arter med middel tolerance overfor græsning Arter med lav tolerance overfor græsning
Benbræk Djævelsbid* Bukkeblad*
Brunelle, alm.* Dueurt, kær* Fredløs, alm. og dusk-*
Bryum, nedløbende** Fladstjerne, kær-* og sump-* Gifttyde*
Engkarse Forglemmigej, sump-* Hullæbe, sump-**
Filtmos, alm.* Gøgeurt, kødfarvet* og maj-* Kattehale
Frytle, mangeblomstret* Hedelyng* Kogleaks, blågrøn, fladtrykt* og skov-*
Gulaks, vellugtende* Hjertelæbe Mjødurt, alm.
Gåsepotentil Kabbeleje, eng-* Pors, mose-*
Hjertegræs** Klokkelyng* Rævehale, eng-
Hvene, alm. og hunde-* Kragefod* Skjolddrager, alm.
Kamgræs, alm.* Kællingetand, sump-* Sødgræs, butblomstret og høj
Næbfrø, hvid** Kæruld, smalbladet* og tue* Tagrør
Potentil, krybende Mangeløv, smalbladet*  
Ranunkel, bidende, kær*, lav og tigger Mynte, vand  
Siv, glanskapslet Nellikerod, eng-*  
Snerre, kær* Padderok, ager, dynd-* og kær-*  
Spydmos, spids* Soldug, rundbladet**  
Star, alm*. blågrøn*, grå*, hare* og stjerne* Star, kær, sylt* og top-*  
Svingel, rød Sumpstrå, alm.* og enskællet*  
Tandbælg** Svovlrod, kær*  
Tormentil Sværtevæld  
Tranebær* Tidsel, kær-*, kål  
Trehage, kær* Troldurt, eng**  
Vandnavle Trævlekrone*  
  Vibefedt**  
  Sphagnummosser