Hedelyng fornyr sig selv under uforstyrrede forhold på Nørholm hede

Heder kan i nogen grad forynge sig selv under uforstyrrede forhold. Et eksempel er Nørholm hede, der har henligget uforstyrret i mere end 100 år.

Nørholm Hede (Foto: Inger K. Schmidt).

Nørholm Hede indeholder åbne arealer med en mosaik af forskellige successionstrin. Dette inkluderer lysåbne hedetyper på tør og fugtig bund, samt hedearealer under tilgroning efter mere end 100 år uden drift (drift ophørt 1895). Successionsforløbet på heden har været fulgt siden 1921. En del af de plante- og dyrearter, der lever på hederne, hele eller en del af deres liv, er i højere grad afhængige af plantestrukturer end af selve dværgbuskene.  Engelske undersøgelser af 133 indikatorarter for heder viser, at en del arter har komplekse krav til det omgivende miljø. Af de 133 arter er 82 invertebrater, 21 karplanter, 10 mosser, 10 fugle, 6 krybdyr og padder, 3 laver og 1 svamp. Kun 10 % af hedens arter er knyttet til dværgbuskene, og kun få arter har behov for dværgbuskene for at gennemføre deres livscyklus. Størstedelen stiller krav om læ, eller bar jord.

Læs mere

Riis-Nielsen, T. Schmidt, I. K., Frandsen, B., Binding, T. 2005. Nørholm Hede.  En langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning. Forest and Landscape Research 35, Københavns Universitet, 202 s.

Schmidt, I.K. Riis-Nielsen, T. Kepfer-Roja, S. Ransijn, J. 2015: Naturlige processer på Nørholm Hede, Flora og Fauna 121, 83-94

Webb, J. R. Drewitt, A. L.  Measures, G. H. 2010. Managing for species: Integrating the needs of England’s priority species into habitat management. Part 1 Report. Natural England Research Reports, Number 024.