Retablering af naturlig engvegetation efter ophørt omlægning og gødskning

Eutrofiering er et stort og generelt problem på ferske enge. Udpining gennem græsning foregår meget langsomt og ofte opstår der stadier med uønskede planter som lyse-siv eller tidsler under denne proces.

Foto: Rita M. Buttenschøn

En undersøgelse har studeret udviklingen af artstæthed (gennemsnitligt antal plantearter per m2) på to engparceller på Mols, hvor dyrkning med periodisk omlægning og kalkning ophørte 1970 og som efterfølgende har været græsset med kvæg.

Græsningstrykket blev reduceret væsentligt fra omkring 2008 på engparcel B, hvilket resulterede i en reduktion i artstæthed.  

Engparcel A blev gødsket med NPK gødning i perioden 1970 til og med 1983, mens engparcel B ikke har fået tilført gødning. Parcel C er ugræsset kontrol, der har henligget uden drift siden 1969. Den er nu sprunget i skov, domineret af pil og birk men med begyndende indvandring af eg mv.  

Figur: Rita M. Buttenschøn

Det kan være en meget tidskrævende proces at fjerne en næringsbelastningen af enge, hvis kun græsning anvendes som naturplejemetode. Nedenstående tabel viser en undersøgelse, der har studeret hvilken effekt hhv. græsning og høslæt har på fraførslen af næringsstoffer på en dansk eng. Der blev foretaget to gange slæt hvert år i en fireårig periode.

Kg/ha/år Græsning Tidlig slæt (ca. 10. juni) Sent slæt (ca. 15. juli)
N 9 103 90
P 2 13 11
K 1 29 22