Eksempler på arter der fremmes af høslæt

Trævlekrone, en af de arter, der fremmes af høslæt, men som også trives med græsning ved moderat græsningstryk. (Rita M. Buttenschøn)

Denne side giver eksempler på plantearter, der fremmest af høslæt på enge med hhv. høj, middel og lav produktion.

Der er meget stor forskel på forskellige engtypers produktivitet afhængig af jordbund, vandstand og driftshistorie. Det ses tydeligt af tabellen, at enge med lav produktion indeholder flest positivarter.
Værdifulde positivarter angives med *, og særligt værdifulde positivarter med **. Positivarter er med til at angive kvaliteten af en naturtype når denne bestemmes ud fra Feltskema til registrering af fersk eng. Tilstedeværelse af positiv- og karakteristiske arter medfører ingen former for naturbeskyttelse, de kan udelukkende angive naturtypekvaliteten.
Enge med høj produktion Enge med middel produktion Enge med lav produktion
Fløjlsgræs Fladbælg, gul Blåtop
Kvik, alm. Gøgeurt, kødfarvet* og maj-* Engblomme
Potentil, gåse- Høgeskæg, kær- Frøstjerne, gul* 
Rottehale, eng- Kløver, rød  Gøgeurt, kødfarvet* og maj-*
Rævehale, eng- Padderok, Dynd-*  Hjertegræs**
Svingel, eng- Rottehale, eng-  Hør*, vild
  Siv, butblomstret*  Katteskæg*
  Star, Alm* og Skede-**  Kæruld, bredbladet
  Trehage, kær-*  Kohvede, kantet
  Tidsel, kær-*  Leverurt**
  Trævlekrone* Skorzoner, lav
     Star, alm.*, gul, loppe-, skede-** og tvebo
    Trehage, kær-*
    Tidsel, kær-*
    Troldurt, eng-
    Trævlekrone*
    Vibefedt*