Eksemler på engarter, der har høj, middel eller lav tolerance overfor græsning

Vinget perikon er en af de arter, som tåler et moderat græsningstryk. (Foto: NatureEyes)

Under græsning sker der en ændring af sammensætningen og fordeling af plantearter, hvor star, siv og andre halvgræsser samt bredbladede urter får en større udbredelse på bekostning af græsser. Fordelingen ændres, således at der ikke er en dominans af en eller nogle få arter.
Denne side giver eksempler på plantearter med hhv. høj, middel og lav tolerance over for græsning og anden forstyrrelse.

Værdifulde positivarter angives med *, og særligt værdifulde positivarter med **. Positivarter er med til at angive kvaliteten af en naturtype når denne bestemmes ud fra Feltskema til registrering af fersk eng. Tilstedeværelse af positiv- og karakteristiske arter medfører ingen former for naturbeskyttelse, de kan udelukkende angive naturtypekvaliteten.
En del af de arter, der har middel til lav tolerance forekommer typisk hvor engen på grund af høj vandstand har et lavere græsningstryk.

Arter med høj tolerance overfor græsning Arter med middel tolerance overfor græsning Arter med lav tolerance overfor græsning
Borst, høst- Djævelsbid** Brandbæger, vand-
Engkarse* Engblomme Dueurt, dunet*
Frytle, mangeblomstret*  Klokkelyng* Kabbeleje, eng-*
Gøgeurt, maj-* Kællingetand, sump-*  Mynte, vand-
Potentil, krybende Kæruld, smalbladet*  Star, kær-, toradet og tyndakset
Ranunkel, kær-* og lav Mjødurt, Alm.  
Siv, blågrå, børste-*, glanskapslet*, lyse- og spidsblomstret Mælkeurt, spæd  
Star, alm.*, blågrøn og hirse- Perikon, vinget*   
Vandnavle* Siv, butblomstret* og liden*  
Ærenpris, glat Snerre, sump-*  
  Star, sylt-  
  Sumpstrå, alm.*  
  Tidsel, kær-*  
  Tormentil**  
  Trævlekrone*  
  Ærenpris, tykbladet