Hvad er naturpleje

Naturpleje er en betegnelse for naturnære driftsformer eller anden form for aktiv indsats, der har til formål at bevare eller forbedre naturtypers biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi. Ved naturnære driftsformer forstås her drift uden anvendelse af gødskning, tilskudsfodring, omlægning og sprøjtning.

Førstegangspleje og vedligeholdelsespleje

Der kan skelnes mellem førstegangspleje og vedligeholdende pleje. Førstegangspleje er et engangsindgreb, som gennemføres ved at iværksætte pleje på arealer, der har ligget i længere tid uden drift. Vedligeholdende pleje er den drift, der herefter skal udføres for at bevare den ønskede tilstand.

Open-ended naturgenopretning af Øle Å på Bornholm demonstreres for en flok studerende (Foto: Rita M. Buttenschøn).

Geder kan anvendes både til at rydde krat  som førstegangspleje og til at vedligeholde klitheden (Foto: Rita M. Buttenschøn). 

Naturgenopretning

Naturgenopretning er større indgreb, der søger at genskabe en forsvunden tilstand i områder, som er helt ændret ved menneskelige indgreb. Grænsen mellem naturgenopretning og førstegangspleje er ikke skarp, men ved naturgenopretning vil udgangspunktet typisk være, at den oprindelige tilstand er grundlæggende ændret, mens den ved naturpleje kan genskabes ved en genoptagelse eller efterligning af den tidligere driftsform.

Plads til fri dynamik og succession

I de oprindelige naturskove og i de tidligere tiders landbrugssystemer, hvor driften var baseret på de tilstedeværende naturlige ressourcer, var der en naturlig dynamik mellem græssende dyr, åbne arealer og skov. I perioder med højt græsningstryk trængtes skovene tilbage, mens skoven vendte tilbage i perioder med lavere græsningstryk. Det gav mange forskellige levesteder fra tæt skov over forskellige trin af mere eller mindre tilgroede arealer til de helt lysåbne.

Naturlig dynamik hvor skoven kan brede sig

 Naturlig dynamik, hvor skoven får lov til at brede sig og danne varierede og artsrige skovbryn, skaber levesteder for mange forskellige organismer og dermed øget biodiversitet (Foto: Rita M. Buttenschøn).

For at bevare den biologiske mangfoldighed er der behov for en varieret natur, der både indeholder natur, der vedligeholdes som lysåbne naturtyper, og natur, der får lov til at gennemløbe naturlige successioner. I et naturligt økosystem vil vejrsituationer, ildebrand og vilde græssere mm. skabe dynamik. I store græsningslandskaber med husdyr og/eller vildt vil dyrene skabe en dynamisk udvikling mellem åbne græsningsarealer, tilgronings- og skovarealer og dermed levesteder for arter, der er knyttet til forskellige successionstrin.  Der er behov for en mere selvforvaltende natur, hvor helårsgræsning med husdyr under frie græsningsformer eller med vilde dyr får lov til at skabe og vedligeholde skovlandskaber til gavn for biodiversiteten.