Vandløbsrestaurering

I Danmark har stat og kommuner i mange år foretaget vandløbsrestaureringer. Det er også blevet almindeligt at foreninger og private f.eks. foretager udlægning af sten og gydegrus. Arbejdet forventes at fortsætte i forbindelse med implementeringen af nuværende og kommende vandområdeplaner. Langt de fleste vandløbsrestaureringer gennemføres af landets kommuner. Der er i meget høj grad lagt op til, at projekterne gennemføres via frivillige aftaler med lodsejere.

Flertallet af vandløbsrestaureringsprojekterne gennemføres for at de vandløb, der er med i vandområdeplanerne kan leve op til målsætningerne. Staten har udvalgt en række restaureringstiltag som kommunerne kan vælge mellem, herunder hævning af vandløbsbund, genslyngning, etablering af gydebanker m.m.

Vandløbsrestaurering vil generelt kræve tilladelse f.eks. efter vandløbsloven, samt dispensation ift. naturbeskyttelseslovens § 3, såfremt det omhandlende vandløb er § 3-beskyttet. Kontakt derfor din kommune for at høre nærmere hvilke regler der gør sig gældende hvis du vil lave vandløbsrestaurering.

Du kan se om dit vandløb er § 3-beskyttet på Danmarks Miljøportals Arealinformation eller vha. Appen for Beskyttet Natur.

Læs mere

Læs mere om vedligeholdelse og restaurering af vandløb i Naturplejeportalen