Tilskud til naturpleje

5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer

De nærmere betingelser og muligheder ift. at søge tilskud til pleje er ikke beskrevet nærmere her, da reglerne for tilskud løbende ændres. Der henvises i stedet til Landbrugsstyrelsens hjemmeside, der løbende opdateres.

Natura 2000-projektordningen

I de særligt udpegede Natura 2000-områder er det muligt at søge tilskud til projekter om rydning og forberedelse til afgræsning, hvor 100 pct. af omkostningerne dækkes.

Tilskud til rydning af tilgroede arealer

Tilskuddet kan kun søges til arealer, der ikke allerede er omfattet af rydningspligten.

Anbefalinger til lodsejere

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når der er gennemført en rydning på et areal, vil arealet fremover være omfattet af rydningspligten. Ofte bliver Natura 2000-projektet lavet i et samarbejde mellem kommuner, landbrugsrådgivningen og lodsejere. Det er vigtigt, at få aftalt, hvem der fremover skal stå for plejen og den fremtidige rydning af arealet, inden projektansøgningen indsendes.

Vær også opmærksom på, at der kan være behov for at søge dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis en rydning medfører en tilstandsændring. Det er f.eks. tilfældet, hvis der skal ryddes større arealer eller enebærbuske, eg, pil eller andre for arealtypen karakteristiske træer.

Forberedelse til afgræsning

Alle investeringer, der er foretaget i et projekt, skal opretholdes i minimum 3 år. Opretholdelsesperioden starter på dagen for din slutudbetaling og slutter mindst 3 år efter. Det betyder i praksis, at f.eks. hegn skal fastholdes i 3 år efter, projektet er afsluttet, dog mindst 5 år fra tilsagnets start. Hvis noget f.eks. går i stykker eller bliver stjålet (fx en fangfold eller et drikketrug), skal det erstattes eller repareres på tilsagnshavers egen regning. Det gælder i løbet af hele projektperioden.

Anbefalinger til lodsejere

Aftal allerede inden projektet ansøges, hvem der har ansvaret for vedligehold og tilsyn med investeringerne.

Anbefalinger til lodsejere

Vær opmærksom på alle de bestemmelser og servitutter, der kommer til at gælde for projektområdet.

Læs mere

Læs mere om tilskud i Natura 2000-områder i vejledningen til projektordningerne