Rødlistede arter

En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet. Se listen her.

Ved udarbejdelse af den danske Rødliste bedømmes alle arter - herunder også almindelige arter. Den danske Rødliste er således fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø.

Der bliver udarbejdet nationale rødlister, men også lister for hele verden. I Danmark udarbejder DCE/Aarhus Universitet den danske Rødliste.

Hvad betyder det, hvis der er rødlistede arter på min jord?

At dyre- og plantearter fremgår af rødlisten giver ikke i sig selv restriktioner. Hvis der er tale om udrydningstruede arter, kan nogle arter også være omfattet af en artsfredning eller være beskyttet via Habitatdirektivets bilag IV, men der findes mange rødlistede arter, som ikke er artsfredede eller er bilag IV-arter.

Anbefalinger til lodsejere

Har du rødlistede arter på dine arealer, så giver det point på HNV-værdien (bruges til prioritering af 5-årigt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer). Hvis der er registreret 1 art giver det 1 point. Hvis der er registreret mindst 2 arter, giver det 2 point. Hvis der er registreret mindst 4 arter, giver det 3 point.

Har du selv kendskab til at der er rødlistede arter på dine arealer, men er disse arter ikke registreret på Miljøportalen eller i Naturbasen, så giver de ikke point på HNV-værdien. Sørg derfor for at få arterne registreret, hvis du gerne vil sikre dine fremtidige muligheder for at søge tilskud til 5-årigt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. Arter kan registreres ved at du eller din konsulent indberetter dem på FugleogNatur.dk, eller ved at kommunen eller anden myndighed foretager en registrering på dine arealer.

Se vejledning til fremsøgning af artsregistreringer på Danmarks Naturdata her

I boksen herunder er en kort guide til, hvordan du finder ud af hvilken HNV-værdi dine arealer har.