Husdyrbrug, husdyrgødning opbevaring og anvendelse

Depositionskrav ift. ammoniakfølsom natur i miljøgodkendelse af husdyrbrug

Langt de fleste husdyrbrug bliver før eller siden omfattet af krav om en miljøgodkendelse. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer.

Kravene er særligt restriktive i Natura 2000-områder for en lang række habitatnaturtyper samt heder og overdrev omfattet af en § 3-beskyttelse (Kategori 1 natur, se tabel herunder). Udvikling af ny natur eller udvidelse af naturarealer udenfor Natura 2000-områderne kan også medføre krav til husdyrbrug/naturplejere med dyrehold. Det kan ske, når naturprojekter og pleje medfører, at arealer med heder og overdrev bliver udvidet og dermed bliver omfattet af kategori 2 (se tabel herunder). I nogle situationer vil nærliggende naturarealer betyde, at et husdyrbrug ikke kan få tilladelse til udvidelse.

Depositionskravene for kategori 1 og 2-natur ved miljøgodkendelser gælder/indtræder også for hidtil lovligt etablerede husdyrbrug.

NaturtyperFastsat beskyttelsesniveau
(fra det samlede ansøgende anlæg)
Kategori 1.
§ 7 stk. 1, nr. 1
(ammoniakfølsomme habitatnaturtyper, § 3 beskyttede heder og overdrev inden for Natura 2000).
Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden.
0,2 - 0,7 kg N pr. ha, pr. år
Kategori 2.
§ 7 stk. 1, nr. 2
(§ 3 heder > 10 ha, § 3 overdrev > 2,5 ha, højmoser og lobeliesøer uden for Natura 2000).
 Maks. totaldeposition på
1,0 kg N pr. ha, pr. år
Kategori 3.
Heder, moser og overdrev, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove.
 Maks. merdeposition
1,0 kg N pr. ha, pr. år.

*Beskyttelsesniveauet afhænger af antallet af husdyrbrug i nærområdet.

Natur nær gødningsopbevaring ved anvendelse af husdyrgødning

Husdyrgødningsbekendtgørelsen rummer en række afstandskrav/teknikkrav i forhold til natur og anlæg til dyrehold, opbevaring af husdyrgødning og anvendelse af husdyrgødning, som er gode at kende før, der laves aftaler om naturpleje, f.eks. etablering af vandhuller mm.

Gyllebeholdere, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere på en egentlig sø (over 100 m2), skal være udstyret med et alarmsystem. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 meter, skal udstyres med en beholderbarriere. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og mere end 100 meter fra søer større end 100 m², skal være udstyret med en terrænændring. Undtaget er beholdere hvis laveste kote ligger under søens øverste kote.

Anbefalinger til lodsejere

Det er vigtigt, at evt. risici afdækkes ved det konkrete naturplejeprojekt, og at der er en dialog om eventuelle konsekvenser og alternative muligheder ved udvikling af nye eller større habitatnaturtyper.

Når der laves aftaler om naturpleje, er det derfor væsentligt på forhånd at forsøge at afdække følgende:

  • Kan god naturpleje på omkringliggende naturarealer udvikle arealernes naturtilstand, så arealerne opnår status som habitatnaturtyper og dermed bliver omfattet af skærpede ammoniakkrav?
  • Kan naturplejen medføre, at nye arealer udvikler sig til § 3-beskyttede arealer?
  • Skal der søges om genopdyrkningsret, eller
  • er lodsejeren afklaret med, at arealerne kan vokse sig ind i en § 3 beskyttelse?
  • Kan der holdes afstand til eksisterende husdyrbrug og gødningsopbevaringsanlæg, der vil blive omfattet af restriktioner ved etableringen af natur?

Lempet krav til kategori 1 ved naturpleje

Vær opmærksom på, at hvis der med henblik på naturpleje af den ammoniakfølsomme natur foretages afgræsning eller en kombination af afgræsning og slæt med dyr fra det pågældende husdyrbrug, som skønnes netto at fjerne kvælstof fra naturområdet, inddrages kvælstoffjernelsen ved afgræsning ved godkendelse og tilladelse, således at total depositionskravet for kategori 1-natur, ændres til henholdsvis 0,3, 0,5 og 1,0 kg N pr. ha pr. år.