Ny læhegnsordning

Med Naturpakken fra maj måned 2016 blev det besluttet at yde tilskud til læhegn med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Præsentation af ordning

Miljøstyrelsen (MST) har udarbejdet et udkast til en model for udmøntningen af læhegnsordningen, som vi meget gerne vil præsentere for interessenter. Dette med henblik på at få kommetarer og yderligere input til modellen.

Hvor?

Præsentationen finder sted i Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø. - Mødelokale A i stuen, den 25. januar 2017 i tidsrummet kl. 10.00-13.00.

Tilmelding og praktiske oplysninger

Alle er velkomne. Af hensyn til forplejningen bedes I venligst tilmelde jer via vedhæftede tilmeldingsblanket og sende den til senest den 18. januar 2017.

Der serveres kaffe og sandwich til mødet.

Yderligere informationer om ordningen (aftaletekst)

Læhegn kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet og på den måde sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer. Der etableres en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land til gavn for vilde dyr og fugle.

Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af spredningskorridorer, læhegn med 3 – 7 rækker beplantning og ”trædesten”. Lodsejere kan frivilligt søge om tilskud. Ordningen stiller krav til kvaliteten af læhegnene, og projekter med stort potentiale for biodiversitet prioriteres. Ordningen forventes igangsat fra 2017.

Vedhæftede dokumenter

Aftale om Naturpakken

Tilmeldingsblanket