Europæiske Union (EU)

Ny EU-forordning om invasive arter

Første januar 2015 trådte Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i kraft.

Selve forordningsteksten findes på dansk her.

Med EU-forordningen om invasive arter er der kommet en samlet lovgivningsmæssig ramme for invasive arter i alle EU landene. Det er vigtigt at have ens regler i hele EU, fordi invasive arter ikke respekterer landegrænser.
EU-forordningen er målrettet de forskellige stadier i invasive arters invasionsproces og indeholder således tiltag rettet mod forebyggelse, tidlig opdagelse og hurtig udryddelse samt håndtering af allerede vidt udbredte invasive arter.

Forordningen indebærer, at

  • der indføres et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, anvende, udslippe osv. de mest problematiske invasive ikke-hjemmehørende arter på EU-plan ("EU-listen").

  • for at overholde forbuddet skal EU-landene sørge for grænsekontroller og indføre et overvågningssystem, der kan opdage forbudte arter. De skal også indføre foranstaltninger, der kan opdage de arter, der kommer ind i Europa ved et tilfælde.

  • når et EU-land opdager, at en forbudt art er kommet ind i EU, skal det øjeblikkeligt sørge for at forhindre arten i at sprede sig. Der er brug for alles hjælp til at opdage arterne og underrette myndighederne om dem. Du kan indberette observationer i naturen af invasive arter fra EU-listen her.

  • arter, der allerede er blevet eller som bliver vidt spredt, skal EU-landene indføre foranstaltninger til at holde under kontrol. 

Du kan læse, hvilken betydning forordningen har for ejere og forhandlere af invasive arter, under EU-forordningen.

I EU er der foruden forordningen 3 projekter, der er relateret til invasive arter:

SEBI2010 (Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators). Dette projekt udvikler indikatorer, der anvendes til at følge udviklingen i den biologiske mangfoldighed i Europa. Der udarbejdes også indikatorer for invasive arter.

  •          SEBI2010 Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe). DAISIE er et projekt, der samler og videreformidler viden om invasive arter i Europa. Denne viden kan danne basis for at forebygge og kontrollere invasive arter. Endvidere vurderes de økologiske, økonomiske og sundhedsmæssige risici og effekter af de mest udbredte og/eller skadelige arter.

ALARM (Assessing LArge-scale Risks for biodiversity with tested Methods). Projektet udvikler bl.a. en integreret risikovurdering på stor skala for den biologiske mangfoldighed i Europa. Risikovurderingerne vil særligt være rettet mod risikoen ved klimaændringer, miljøfarlige kemikalier, invasive arter og tab af bestøvende insekter. Med ALARM projektet ønsker man at vurdere de kombinerede påvirkninger af disse faktorer og deres konsekvenser.

Hvis du vil vide mere