Internationale samarbejder

Foto: Jannik Møller

Invasive arter er et internationalt, grænseoverskridende problem, der ikke alene kan løses ved nationale tiltag. Derfor er det vigtigt med et internationalt samarbejde.

Invasive arters udbredelse begrænser sig som oftest ikke til en enkelt nation, derfor er der brug for en koordineret indsats, nationer imellem, for at mindske de invasive arters udbredelse. Globaliseringen har medført at vi rejser større afstande og åbner nye spredningsveje, for arter som tidligere har været begrænset af naturlige barrierer, såsom oceaner og bjergkæder. Ved hjælp af et samarbejde kan vi tage en lang række forebyggenede tiltag, nationerne imellem, som mindsker den utilsigtede spredning mest muligt.

De danske myndigheder i en række internationale samarbejder om invasive arter.

Den øgede samhandel, færdsel og turisme er med til at sprede arter langt udenfor de områder, hvor de forekommer naturligt. Danmark er i henhold til flere internationale aftaler, bl.a. Konvention om den Biologiske Mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen) samt visse EU-regler, forpligtet til at forhindre indførsel af, kontrollere eller udrydde introducerede arter, der truer økosystemer, levesteder eller hjemmehørende arter. 

Danmark deltager desuden i reguleringen af handelen med dyr og planter gennem CITES konventionen om handel med truede dyr og planter. Naturstyrelsen er myndighed når det gælder dyr og Plantedirektoratet når det gælder planter. CITES konventionen skal sikre mod import af dyr og planter, der er truede i deres hjemlande. CITES konventionen er implementeret i EU via en Kommissionens forordning om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

I EU forordningen har man optaget en række invasive arter på listerne over arter, der ikke må handles med. Det er arter som: Amerikansk Oksefrø, Rødøret Terrapin, Guldskildpadde og Amerikansk Skarveand. Disse arter vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter, der er naturligt hjemmehørende i EU, og derfor er de optaget på liste B i forordningen.

Hvis du vil vide mere