Bekæmpelse af invasive arter

En række af de introducerede arter bliver invasive og skaber store problemer for vores hjemmehørende danske natur, for sundheden eller har store økonomiske konsekvenser. Derfor kan det være nødvendigt at bekæmpe eller i hvert fald at forsøge at kontrollere udbredelsen af disse arter. For en del arter, vil målet være at holde bestanden nede på et acceptabelt niveau, hvor skadevirkningerne er begrænsede. En total udryddelse er ikke realistisk for veletablerede og vidt udbredte arter. 

Dette fremhæver vigtigheden af at være hurtigt ude og iværksætte bekæmpelsestiltag, så snart nye arter dukker op. Det er på dette tidspunkt, hvor der kun er relativt få individer af arten, at en total bekæmpelse er mulig.

Læs mere om introduktion, forebyggelse og bekæmpelses af invasive plantearter:

Introducerede planter
Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter

Grøn bekæmpelse er bekæmpelse uden brug af sprøjtegifte (pesticider). Grøn bekæmpelse kan ske i form af mekanisk bekæmpelse, som f.eks. opgravning og slåning, biologisk bekæmpelse, naturpleje samt regulering ved jagt.

Læs mere om naturpleje

Grøn bekæmpelse er at foretrække ud fra miljømæssige hensyn. Bruger man pesticider, kan der opstå problemer for vores drikkevandskvalitet, rester af tungmetaller kan ophobes i naturens kredsløb, og pesticiderne kan udrydde andre plante- eller dyrearter end dem, der oprindeligt var målet. 

Grønne bekæmpelsesmetoder er angivet for hver enkelt art under bekæmpelsesvejledningen nederst på siden. 

På baggrund af miljømæssige hensyn blev der i 1998 indgået en aftale mellem Miljø- og Energiministeren, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksbergs Kommuner og Naturstyrelsen om at afvikle brugen af pesticider på offentlige arealer. Aftalen indebar at det offentliges forbrug af pesticider skulle være afviklet inden 1. januar 2003. Siden aftalen blev ingået er forbruget afpesticider på de offentlige arealer faldet med 80%. Undtaget fra aftalen er Kæmpe-bjørneklo, der fortsat må bekæmpes med pesticider.

29. marts 2007 blev en ny aftale indgået om at fortsætte afviklingen af brugen af pesticider på de offentlige arealer.  Denne aftale erstatter den gamle.

Heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev over 2500 m2 er beskyttet mod ændringer i naturens tilstand, jf. naturbeskyttelseslovens §3. Man må f.eks. ikke opdyrke, grave, dræne, anlægge veje m.v. i et §3-beskyttet areal uden først at søge kommunen om tilladelse. Der skal gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser i hvert enkelt tilfælde.

Vil du i gang med at bekæmpe landskabsukrudt på en hede eller en eng, er det altid en god idé at ringe til din kommune først. De vil kunne fortælle dig, om arealet er beskyttet, og hvad der er tilladt at gøre på arealet af bekæmpelsestiltag - f.eks. opgravning af planter med rødder etc. F.eks. er der ikke tilladt uden videre at jordfræse et stykke §3-beskyttet strandeng for at bekæmpe rynket rose. Ring altid til kommunen, før du går i gang.

Læs mere om beskyttede naturtyper - §3

Bekæmpelsesvejledninger

Her kan du finde beskrivelser af egnede metoder til at bekæmpe invasive plantearter og dyrearter.