Projektansøgningsrunde for tilskud fra midler til indsatsen mod invasive arter

Ansøgningsfrist: 18/11-2019 kl. 16:00

Hvad kan der søges tilskud til?

Miljøstyrelsen gennemfører en projektansøgningsrunde for tilskud fra midler til den forebyggende indsat mod invasive arter i 2019, med en foreløbig økonomisk ramme på 1,0 mio. kr.

Projekter, der omhandler et eller flere af nedennævnte temaer vil blive prioriteret ved vurdering af indkomne ansøgninger. De nedenfor angivne temaer, er udvalgt efter aktualitet i forhold til de igangværende initiativer, samt behov for ny eller yderligere viden inden for de angivne temaer.

Spredningsveje

Projekter, der kan bidrage til øget viden om invasive arters spredningsveje i Danmark. Private haver udgør en af de største spredningsveje for invasive plantearter i Danmark. Der er dog andre spredningsveje, som ikke er belyst i særlig høj grad. Det kunne f.eks. være genbrugsstationer eller fuglefrø.

Forebyggelse og information

Projekter, der gør det nemmere for den almene borger, at genkende invasive arter, herunder også at kunne adskille dem fra andre arter. Eksempler på invasive arter, der kunne være relevante i denne sammenhæng er bl.a. alm. pastinak, asiatisk hveps og New Zealandsk fladorm.

Informationsmateriale som f.eks. video eller grafik

Projekter, der kan bidrage til formidlingen af invasive arter, på en enkel og tilgængelig måde. Det kan f.eks. være materiale til en lufthavnskampagne. Det kan også være videosekvenser, der viser, hvordan man bekæmper de mest gængse invasive plantearter ved brug af forskellige metoder. Det kan også være grafik e.l., der viser det samme.

Bekæmpelsesmetoder og effektivisering

Øget viden om bekæmpelsesmetoder til håndtering af invasive arter.

Find de prioriterierede emneområder og øvrige udvælgelseskriterier her: Link til udvælgelseskriterier

Bedømmelse af ansøgningerne

Følgende forhold vil bl.a. indgå i bedømmelsen af ansøgningerne inden for de prioriterede temaer:

  • Medfinansiering af projektet ud over projekttilskuddet fra MST.
  • Borgerinddragelse og tværgående samarbejde.
  • Projektets aktualitet og bredde.
  • Projektresultaternes direkte anvendelighed i indsatsen mod invasive arter.
  • Projektplanens kvalitet og projektets metodik.
  • Kommunikationsplan for formidling af projektresultater i relevante fora og medier.

Ansøgning

Ved ansøgning om projekttilskud fra den udbudte projektpulje, skal dette ansøgningsskema anvendes. Husk at de obligatoriske felter i skemaet SKAL udfyldes.

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af ansøgning om projekttilskud er mandag d. 18. november 2019. Tilskudsansøgningen skal indsendes pr. mail til , med emnetekst 'Ansøgning om projekttilskud fra invasive artsmidler 2019’.

Det er hensigten at ansøgere får svar på tilskudsansøgninger i uge 50 2019.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Lyhne Højberg (tlf. 2273 8104 / mail ) eller Mariann Chriél (tlf. 2157 7075 / mail ).