Regler vedrørende regulering af mårhund og andre invasive pattedyr

Af bekendtgørelse om vildtskader (BEK nr 971 af 27/06/2018) fremgår følgende:

Reguleringen efter bekendtgørelsen om vildtskader kan ske uanset følgende regler i lov om jagt og vildtforvaltning:

1) Forbud mod jagt på arealer, der er mindre end 1 ha.

2) Forbud mod under jagt at afgive skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger.

3) Forbud mod jagt på fiskeriterritoriet inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 m fra arealer, der har status som byzone.

4) Forbud mod haglnedfald på anden persons bolig, have eller gårdsplads.

Regulering med skydevåben

Reguleringen af mårhund kan ske hele døgnet. Øvrige arter kan reguleres i tidsrummet fra 1½ time før solopgang til 1½ efter solnedgang.

Der må anvendes kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne. Ved regulering af mårhund må der medbringes og anvendes glatløbet haglgevær i skydestiger og skydetårne.

Forbuddet mod udfodring og beskydning på jorden i umiddelbar nærhed af foderplads samt forbuddet mod anvendelse af kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet gælder ikke i forbindelse med denne regulering. De nævnte arter kan således reguleres på foderpladser og ved brug af kunstigt lys.

Naturstyrelsen kan desuden give tilladelse til at reguleringen foretages fra motordrevet køretøj.

Regulering med fælder

Reguleringen må foretages med fælder hele døgnet. For fælder til brug ved regulering af pattedyr gælder følgende bestemmelser:

1) Fælden skal indrettes således, at fangne dyr ikke skades eller dræbes. Fælden skal konstrueres således, at fangne dyr ikke kan komme i fysisk kontakt med hinanden. Fangne dyr skal kunne besigtiges i fælden, når denne er lukket.

2) Fælden må anvendes hele døgnet og skal efterses hver dag morgen og aften.

3) Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr, som ikke må reguleres ved fangst i fælde, eller som ikke må reguleres ved fangst i den pågældende fælde, eller på det pågældende sted eller tidspunkt, skal straks frigives.

4) Dyr, som ikke straks slippes fri, skal aflives i fælden eller umiddelbart efter udtagelsen af fælden.

5) Fælden må ikke nedgraves.

6) Fælden skal være tydeligt forsynet med den ansvarliges kontaktoplysninger.

7) Fælden skal være lukket for fangst på steder og i perioder, hvor fældefangst af de dyr, som fælden er beregnet til, ikke må fanges.

8) Fælden skal være flytbar og kasseformet med faste, solide hjørner.

Fældens udformning

For fælder til brug ved regulering af pattedyr gælder, at fælden udvendigt ikke må være større end 60 (H) x 60 (B) x 250 (L) cm. Indgangsåbninger skal være placeret i enden af fælden. For fælder til fangst af ræv og mårhund må indgangsåbningen maksimalt være 60 (H) x 60 (B) cm. For fælder til fangst af andre pattedyr må indgangsåbningen maksimalt være 30 (H) x 30 (B) cm. Fælder til brug ved regulering af pattedyr skal være overdækkede, således at lokkemad ikke kan ses gennem fældens overside og sider, men kun gennem fældens ender.

Eftsersyn af fælden

Eftersyn morgen og aften kan erstattes af en elektronisk kommunikationsenhed (f.eks. sms sender), der giver besked, så snart fælden er udløst. Fra beskeden er sendt, må der maksimalt gå 12 timer inden fælden tilses fysisk. Kommunikationsenheden skal foretage et elektronisk fældeopsyn morgen og aften, således at det sikres, at kommunikationsenheden virker efter hensigten og fælden ikke er udløst (statusbesked). Såfremt en statusbesked udebliver eller melder om fejl, må der maksimalt gå 12 timer inden fælden tilses fysisk. Ved opsætning af en fælde med elektronisk kommunikationsenhed skal fælden tilses fysisk minimum en gang dagligt de første tre dage med henblik på at sikre, at kommunikationsenheden er aktiv og fungerer korrekt.

Regulering i yngletiden

I perioden april - september henstilles der til, at den udøvende reguleringsjæger sikrer sig, at eventuelle hvalpe reguleres før tæven. Sker det, at en tæve reguleres før hvalpene, skal hvalpene reguleres efterfølgende. Befinder hvalpene sig på et areal, hvor den pågældende ikke er jagtberettiget, skal den jagtberettigede eller ejeren snarest muligt underrettes om hvalpenes tilstedeværelse.