Aftaler om deltagelse i modtageraftaler af arter på EU-listen for invasive arter

Med ikrafttrædelse af  Kommissionens gennemførselsordning (EU) 2016/1141 af 14. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan , i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 er 66 arter blevet omfattet af restriktioner, herunder forbud mod indførsel, hold, avl, transport mm. jf. artikel 7.

Som en del af Miljøstyrelsens forvaltning af de 66 invasive arter, som er listet på EU-listen pr. d.d. kan institutioner mm. indgå aftaler om at modtage og opbevare disse arter. Dermed undgås situationer, hvor de udsættes i naturen, og individer, som indfanges fra naturen, kan afhændes. Organisationerne bestemmer selv, hvad de vil gøre med de indleverede dyr, når blot de overholder alle dyreetiske regler. I sjældne tilfælde kan aflivede dyr blive brugt som dyrefoder.

Hvis du finder et dyr i naturen, der står på EU's liste over invasive arter, kan du derfor aflevere det gratis på til de organisationer, som Miljøstyrelsen har indgået modtageraftaler med. Du kan også benytte denne service, hvis du selv ejer et af de invasive kæledyr, som du er nødt til at afhænde, eller står med en af de invasive planter, som du ønsker destrueret.

Modtagere af invasive arter