Dispensationer fra forordningens bestemmelser

Med ikrafttrædelse af  Kommissionens gennemførselsordning (EU) 2016/1141 af 14. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan , i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 er  49 arter blevet omfattet af restriktioner, herunder forbud mod indførsel, hold, avl, transport mm. jf. artikel 7.

Artikel 8 beskriver, at medlemslandene skal lave et tilladelsesystem, som giver mulighed for at udføre forskning eller ex situ bevaring af de invasive arter omfattet af forordningen. En tilladelse af artikel 8 kan kun gives, såfremt alle betingelserne i forordningens artikel 8(2) er opfyldt. 

Restriktionerne i artikel 7 som der kan søges fritagelse fra er import, transit, hold, avl, transport, anvendelse eller bytte og mulighed for reproduktion, dyrkning eller avl. Hvis der ønskes at søges dispensation fra forordningens bestemmelser til enten forskning, ex-situ bevaring eller videnskabelig produktion og efterfølgende medicinsk anvendelse skal nedenstående skema benyttes og sendes udfyldt til .

Ansøgningsskema til fritagelse fra forordningens restriktioner

Følgende institutioner har modtaget dispensationer fra forordningen efter artikel 8:

Zoofysiologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet: Importtilladelse af rødøret terrapin

Afdeling for eksperimentel medicin, Københavns Universitet: Importtilladelse til rødøret terrapin

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet Importtilladelse af flere krebsearter og kinesisk sovekutling