Love og regler om invasive arter

Nationale regler for introduktion af dyr og planter 

I Danmark reguleres den bevidste introduktion af nye dyrearter til naturen af Naturbeskyttelseslovens § 31, stk.1 (LBK nr 240 af 13/03/2019), som fastslår at dyr, der ikke er naturligt forekommende i Danmark, ikke må udsættes i naturen uden miljø- og fødevareministerens tilladelse. Dette gælder både for landjorden, søterritoriet og fiskeriterritoriet.

I forbindelse med introduktion af dyrearter er der udarbejdet et sæt retningslinier for hvilke oplysninger, der skal gives forud for en introduktion.

Jagt og vildtforvaltningsloven 

Jagt og vildtforvaltningsloven (LBK nr 265 af 21/03/2019) regulerer udsætning af det jagtbare vildt. Ifølge §14 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (BEK nr 1652 af 19/12/2017) er det ikke tilladt at udsætte vildt, dvs. at det ikke er muligt at opformere og udsætte hjemmehørende vildtarter. Under visse forudsætninger er gråand og agerhøne, samt den introducerede art fasan dog undtaget fra disse bestemmelser.

Fiskeriloven

 Udsætning af fisk kræver forudgående tilladelse efter Fiskeriloven (LBK nr 261 af 21/03/2019).

Naturbeskyttelsesloven

For ikke-naturligt vildtlevende dyr gælder iflg. Naturbeskyttelseslovens § 31, at miljø- og fødevareministeren skal give tilldelse til udsætning.

Internationale aftaler og forpligtelser

EU-forordningen om invasive arter

Der er 29. september 2014 vedtaget en ny EU-forordning om invasive arter. Denne nye lovgivning, der snarrest vil blive publiceret i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) addresser problemerne med invasive arter, således at den hjemmehørende biodiversitet og økosystemydelser beskyttes bedst muligt og at de skadelige effekter på menneskers sundhed samt økonomiske effekter minimeres mest muligt.

Med forordningens ikrafttræden indføres et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, anvende, udslippe osv. de mest problematiske invasive arter på EU-niveau (arter på EU-listen)

Grænsekontrol, hurtig bekæmpelse og overvågning

For at overholde forbuddet skal EU-landene sørge for grænsekontroller og indføre et overvågningssystem, der kan opdage invasive arter. De skal også indføre foranstaltninger, der kan opdage de arter, der kommer ind i Europa ved et tilfælde.

Når et EU-land opdager, at en invasiv art er kommet ind i EU, skal det øjeblikkeligt sørge for at forhindre arten i at sprede sig. Der er brug for alles hjælp til at opdage arterne og underrette myndighederne om dem.

Hvad angår arter, der allerede er blevet eller som bliver vidt spredt, skal EU-landene indføre foranstaltninger til at holde dem under kontrol.

Ens regler i hele EU

Det er vigtigt at have ens regler i hele EU, fordi:

  • invasive fremmede arter ikke respekterer landegrænser
  • de aktuelle nationale tiltag er for fragmenterede til at være effektive – ét land kan indføre tiltag over for én bestemt art, mens nabolandet ikke gør det.

Ballastvandkonventionen

Endelig blev der i februar 2004 vedtaget en ny konvention om ballastvand i FN's Søfartsorganisation, IMO, "International Marime Organization".

Når den globale konvention træder i kraft forpligter skibsfarten og lokale myndigheder sig til at forebygge, minimere og ultimativt at eliminere risikoen for indførsel af skadelige akvatiske arter gennem kontrol med skibenes ballastvand og sedimenter.

Det betyder blandt andet, at nye skibe fra 2009 begynder at rense ballastvand, når det ledes ud, hvis teknologien kan nå at blive udviklet.

Links