Hvad gør myndighederne?

Invasive arter er et internationalt, grænseoverskridende problem, der ikke alene kan løses ved nationale tiltag. Derfor er det vigtigt med både internationalt samarbejde og nationale indsatser og koordinering.

Nationale tiltag

På nationalt plan er der udarbejdet en handlingsplan, som beskriver de overordnede rammer for indsatsen mod invasive arter. Denne handlingsplan er blevet revideret i 2016. Der er også udarbejdet indsatsplaner og lavet lovgivning, for enkelte arter: 

Desuden er der udarbejdet en række bekæmpelsesvejledninger for invasive arter. Disse er udarbejdet i regi af Sprøjtemiddelstrategien og har derfor fokus på pesticidfri bekæmpelse:

Du kan læse mere om bekæmpelse af invasive plantearter her

Marine ikkehjemmehørende arter

Marine ikkehjemmehørende arter bliver registrer af det nationale overvågningsprogram NOVANA hav og fjord.

Udvalgte invasive arter vil forsøgsvis blive identificeret med miljø-DNA fra slutningen af 2018. Vandprøver til analyse for invasive udtages fra visse NOVANA stationer efter følgende tekniske vejledning

Internationale samarbejder og lovgivning

De danske myndigheder i en række internationale samarbejder om invasive arter.