Introduktion af arter

Introducerede arter er arter, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Det vil sige, at det er arter, der ikke naturligt har forekommet i Danmark siden sidste istid, men som på et eller andet tidspunkt er blevet bragt til landet ved menneskelig hjælp. Dette kan være sket for ganske nylig eller for flere hundrede år siden, hvorved mange måske vil opfatte disse tidligst introducerede arter som hjemmehørende, da ”de jo altid har været her”, men dette behøver altså ikke at være tilfældet.

Bevidste og ubevidste introduktioner

Introduktion af arter kan både ske bevidst og ubevidst. Bevidste introduktioner omfatter de arter som vi har ønsket at indføre til landet. Det kan dreje sig om arter, der anvendes i erhverv eller til hobby f.eks. prydplanter, kæledyr eller jagt- eller fiskbare arter. Disse arter kan undslippe, spredes og etablere sig i naturen. Bevidste introduktioner har altid været en del af menneskets aktivitet, men i forhold til tidligere er det blevet meget lettere at handle med hele verden - ikke bare for firmaer, men også for den enkelte borger, der let via internettet kan bestille varer fra hele verden. Transporttiden mellem de enkelte verdensdele er også blevet væsentligt forkortet, hvilket betyder, at flere arter er i stand til at overleve transporten selv over store afstande. Det vurderes, at interessen for at importere arter fra fremmede egne er stigende.
Ved ubevidste introduktioner er der tale om arter, der indføres som blinde passagerer med andre varer eller fæstnet på transportmidler, tøj og sko. Disse arter kan derfor hurtigt spredes over landegrænser. I det maritime miljø er ballastvand og skibsbegroning typiske ubevidste introduktionsveje for introducerede arter. Ballastvand har også betydning for spredningen af ferskvandsarter.
Ubevidste introduktioner er typisk meget svære at forhindre, dog er der for ballastvands vedkommende tekniske løsninger, der kan begrænse antallet af introduktioner.

Læs mere om: