Etablering

Hvis en introduceret art kan danne egentlige bestande taler man om at arten etablerer sig. For at danne stabile bestande skal de introducerede individer kunne overleve og reproducere i det nye habitat, således at der over tid kan blive opformeret en stadigt større bestand. De fleste introducerede arter formår ikke at etablere sig i det nye habitat. Det kan bl.a. skyldes at konkurrencen fra hjemmehørende arter er for stærk eller at den introducerede art ikke tåler de forandrede klimatiske forhold.

Hvilke faktorer kan forøge sandsynligheden for at en introduceret art etablerer sig?

Om en introduceret art etablerer sig er ofte et resultat af tilfældighedernes spil. En lang række faktorer kan dog påvirke sandsynligheden for at en introduceret art etablerer sig. Jo flere individer, der introduceres, des større er chancen for at arten etablerer sig. I biologien skelner man desuden mellem begreberne ”invasiveness” og ”invasibility” for at afdække introducerede arters invasive potentiale. Invasiveness afspejler den introducerede arts karakteristika: Er det en art, der får meget afkom? Kan den tåle forstyrrelse? Er det en generalist-art fremfor en specialist-art? Tolererer arten store forskelle i klima eller habitattyper? Hvis svaret på disse spørgsmål er ”ja” har den introducerede art generelt bedre chancer for at etablere sig på langt sigt.

Invasibility omhandler det økosystem, som den introducerede art kommer til. Generelt er der større chance for at en introduceret art etablerer sig, hvis økosystemet er i ubalance. Ubalancen kan skyldes naturligt forekommende forstyrrelser, tab af hjemmehørende arter, menneskelig påvirkning eller andre faktorer. Et økosystem i ubalance har ofte ledige nicher, som en introduceret art kan overtage.

Eksempler på hvordan forskellige faktorer kan påvirke en biologisk introduktion

Begivenhed

Sandsynlig effekt

Få individer fra en bestand introduceres til et nyt område.

Der tabes generelt genetisk variation i forbindelse med introduktioner. Den form for biologiske flaskehalse kan både forøge og formindske sandsynligheden for at en introduceret art etablerer sig. Det afhænger specifikt af, hvad der tabes.

En art introduceres til et nyt område, hvor klimaet er meget fjernt fra artens naturlige udbredelsesområde.

Arten vil formentligt have store vanskeligheder med at etablere sig.

Et rovdyr bliver introduceret til et nyt område.

Uanset om det introducerede rovdyr etablerer sig på sigt, kan arten have store negative effekter på det hjemmehørende dyreliv.

En introduceret art taber sine naturlige fjender i forbindelse med introduktionen.

Den introducerede art har alt andet lige en forbedret konkurrenceevne i det nye habitat.

Den introducerede art og en hjemmehørende art er konkurrenter.

Et rovdyr har specialiseret sig i at spise den hjemmehørende art, men rovdyret kan ikke spise den introducerede art.

Den introducerede art har en konkurrencemæssig fordel og kan muligvis på sigt udkonkurrere den hjemmehørende art.

En art, der har specialiseret sig i at leve på en bestemt plante introduceres til et nyt område. Værtsplanten gror ikke i området.

Den introducerede art kan ikke etablere sig i det nye område, med mindre den kan leve på en hjemmehørende plante.