Rynket rose på national liste over invasive arter

Rynket rose er en busk med røde eller hvide blomster, som især er kendt for sine flotte og nyttige hyben. Planten har gennem de seneste årtier spredt sig voldsomt i den danske natur – og især langs kysterne, hvor den har udryddet oprindelige og værdifulde danske plantesamfund, som vi er forpligtet til at passe godt på.

Rynket rose har sin naturlige udbredelse i Asien, og planten blev indført til Danmark som prydplante omkring år 1800, og siden har den haft stor succes med at etablere sig. Rynket Rose, har man indtil nu kunne købe i byggemarkeder og planterskoler, samtidig med at samfundet bruger en masse ressourcer på at udrydde den. Dette vil snart være fortid, når Rynket Rose bliver opført på den nationale liste over invasive arter, hvor handel forbydes. Forbuddet mod handel har hjemmel i EU-forordningen for invasive arter, som forpligter medlemslandene til at bekæmpe arter, der er problematiske på EU-niveau, og giver medlemslandene mulighed for at indføre nationale salgsforbud for arter, der er problematiske på i det pågældende medlemsland.

På trods af at Rynket rose før ikke har været dækket af nogen lovgivning bekæmpes den alligevel rigtig mange steder i Danmark både af Miljø- og Fødevareministeriet, landets kommuner og private borgere. Ikke fordi de røde bær ikke er smukke, men fordi rynket rose udgør en reel trussel mod arter, som langsomt men sikkert ellers risikerer at blive fortrængt.

Rynket rose er en art som ofte deler vandene, mange forbinder rosen med skønne sommerminder og velsmagende hybenmarmelade og ser rosen som en etableret del af den danske natur, imens andre ser dens frembrusende plante som en trussel mod vores strandenge, klitter, overdrev og enge, som i dag er mere eller mindre truede. De er nogle af de få oprindelige naturtyper, vi har tilbage i Danmark, og derfor fungerer de også som en slags refugier for en lang række truede arter som for eksempel kattefod, lyng-øjentrøst og stinkende krageklo, som vi eksempelvis i forbindelse med Natura 2000-udpegninger og pleje gør meget for at passe på.

Har vi ikke nok kystlinje til også at huse Rynket rose?

Nok har Danmark en lang kystlinje, men rynket rose æder sig meter for meter ind på arternes levesteder, fordi planten er så stærk og klarer sig så godt i Danmark, hvor den ingen naturlige fjender har.

Insekter og fugle benytter Rynket Rose

Det er korrekt, at rynket rose er en fødekilde for nogle fugle og insekter, men den forrykker samtidig de naturlige balancer mellem arterne i de områder, hvor den spreder sig. Alle plantearter indgår i en form for plantesamfund, som igen har tilknyttet specifikke insekter og andre dyr. Det er et samspil, der er udviklet igennem årtusinder. Men når vi mennesker blander os og flytter rundt på arter fra den ene del af verden til den anden, så rykker vi også ved denne naturlige balance. Uden naturlige begrænsninger fra skadedyr, naturlig konkurrence osv. får nogle af de invasive arter mulighed for at brede sig uforholdsmæssigt meget i det nye miljø. Når rynket rose fortrænger de ellers mangfoldige plantesamfund på strandenge og i klitter og i stedet danner store monokulturer, så forsvinder levestederne for de planter, insekter, krybdyr, fugle og pattedyr, der ellers levede her. Jo flere steder dette sker, jo færre levesteder er der tilbage, og i sidste ende risikerer vi, at de oprindelige og trængte arter ikke længere kan overleve. Så står vi med en natur, der er mere artsfattig. Derfor er rynket rose uønsket.