Retningslinjekrav til Grønt Danmarkskort

Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver ”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne” for de forskellige udpegningstyper samt ”prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”. 

Kommunerne skal ved revision af kommuneplanen fastsætte retningslinjer for:

Varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne

Dette retningslinjekrav er af overordnet karakter, og skal sikre den gennerelle varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne på områderne udpeget til Grønt Danmarkskort.

"8.1.11 Ved naturgenopretning og naturpleje inden for rammerne af Det Grønne Danmarkskort skal indsatsen bidrage til at binde Natura 2000-områderne sammen, så den biologiske mangfoldighed og variation styrkes i et langsigtet perspektiv."

"For at styrke og øge biodiversiteten skal vi gennem planlægning og aktiv naturforvaltning bevare, forbedre og skabe nye levesteder og spredningsmuligheder for planter og dyr inden for udpegningerne i Grønt Danmarkskort."

Prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort

Dette retningslinjekrav har til formål at hjælpe kommunen med at prioritere, hvilke områder udpeget til Grønt Danmarkskort, der skal have styrket naturindsats. Prioriteringen skal ske inden for udpegningerne til Grønt Danmarkskort og det er dermed ikke nok blot at beskrive prioriteringen af fx Natura 2000-områder.

"3.10.4 Det har højest prioritet, at naturværdier indenfor de eksisterende naturområder, heri herunder Natura 2000-områderne, understøttes og ikke forringes.

3.10.5 Derefter prioriterer kommunen, at de eksisterende økologiske forbindelsers funktion som spredningsveje for vilde planter og dyr understøttes og ikke forringes.

3.10.6 Dernæst er det vigtigt, at der er mulighed for at etablere natur eller højne naturkvaliteten i de potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, så forbindelsen imellem de eksisterende naturområder forbedres og/eller naturområderne udvides.

3.10.7 Stevns Kommune vil generelt prioritere naturpleje og                              -genoprettelsesindsatser på kommunens arealer, eller hvor der kan indgås frivillige aftaler med lodsejere. Kommunen har særligt fokus på naturindsatsen i Natura 2000-områderne og deres tilstødende arealer. "

"Indenfor Grønt Danmarkskort prioriteres naturindsatsen bredt, så de eksisterende naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, eksisterende - og potentielle økologiske forbindelser bevares og styrkes. Særligt prioriteres indsatsen på de kommunalt ejede naturarealer."

Hvordan kommunen skal vægte hensynet til områderne inden for Grønt Danmarkskort

Dette retningslinjekrav skal sikre, at der er i kommunalplanlægningen er taget højde for, hvordan beskyttelseshensynet til Grønt Danmarkskort overordnet vægtes ift. benyttelsen af arealet, som eksempelvis arrangementer.

"2.3.2 Tilstanden og arealanvendelsen må ikke ændres inden for de udpegede områder i Grønt Danmarkskort, hvis det forringer områdernes biologiske værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdets naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan, eller hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at forringe de biologiske værdier og helheder, særligt værdifulde sammenhænge eller enkeltelementer."

"b) For de særligt værdifulde naturområder gælder, at der ikke kan tillades indgreb, der tilsidesætter beskyttelseshensynene i områderne. Beskyttelseshensynene kan kun tilsidesættes i det omfang særlige samfundsmæssige eller planlægningsmæssige hensyn taler for det, eller hvis det sker i forbindelse med projekter, der har til formål at forbedre naturtilstanden i et større område eller forbedre offentlighedens adgang."

At Grønt Danmarkskort sikres mod indgreb, der kan forringe naturindholdet

Dette retningslinjekrav har til formål at sikre, at der for alle udpegningstyper under Grønt Danmarkskort er sikret, at der ikke sker indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr.

"7.7 Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser skal friholdes for aktiviteter, byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der kan medføre forringelse af naturindholdet og levesteder for de naturligt hjemmehørende dyr og planter, eller medføre forstyrrelser, der kan have negative konsekvenser for de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte.

7.10 Områder, der er udpeget til økologiske forbindelser, skal som udgangspunkt friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at sikre og forbedre sammenhængen mellem eksisterende naturområder. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner berører økologiske forbindelser, skal der sikres kompenserende foranstaltninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes.

7.15 Områder, der er udpeget til potentielle naturområder, skal friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at sikre og forbedre sammenhængen mellem eksisterende naturområder. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at et areal udpeget til potentiel natur i fremtiden kan genetableres som våd eller tør natur.

7.18 Områder, der er udpeget til potentielle økologiske forbindelser, skal som udgangspunkt friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at sikre og forbedre sammenhængen mellem eksisterende naturområder."

"3.1.3 Tilstanden eller arealanvendelsen indenfor de udpegede områder til Grønt Danmarkskort som vist på retningslinjekort 3.1 må ikke ændres, hvis det forringer eksisterende forhold eller reducerer muligheden for at skabe levesteder for det naturligt hjemmehørende dyre- og planteliv. Ændringer kan dog ske, når det medvirker til at styrke områdets naturværdi eller sker i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller en vand- eller naturplan. Der må som hovedregel kun planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri inden for de udpegede områder til Grønt Danmarkskort som vist på retningslinjekort 3.1"