Eksempelsamling med projekter der skaber sammenhæng mellem naturtyper

Denne eksempelsamling indeholder 25 eksempler på projekter, der har skabt eller forbedret en sammenhæng mellem naturområder, hvor sammenhængen enten var svag, hvor sammenhængen var truet eller hvor der tidligere har været en sammenhæng.

Økologiske forbindelser og spredningsmuligheder for dyr og planter, har især inden for de sidste 10 år spillet en væsentlig rolle i de projekter, der er udført indenfor rammerne af dansk naturforvaltning. Det gælder både for de våde og tørre naturtyper som f.eks. vandløb, enge, heder og overdrev.


Eksemplerne på sådanne projekter favner bredt fra etablering af egentlige forbindelser som omløbsstryg eller terrestriske faunapassager til andre tiltag som naturpleje af overdrev, der virker befordrende for spredning af f.eks. sommerfugle. En anden type projekter der er med til at skabe sammenhæng, er tiltag hvor der skabes en mere flydende overgangszone mellem 2 naturtyper. Det kan f.eks. være mellem skov og eng. Den skarpe afgræsning mellem skov og eng kan gøres mere sammenhængende, ved at bugte skovbrynet og lave græsning både i skov og på eng i én indhegning.

Projekterne repræsenterer et bredt udsnit i skala – fra det lokale over det regionale til det internationale skalatrin.

Projekter på det lokale skalatrin vedrører forbindelser, der typisk strækker sig over få km eller mindre og som ligger inden for omfanget af en kommune. Det regionale skalatrin vedrører typisk et område som strækker sig over flere kommuner. Det internationale skalatrin er projekter hvor Danmark agerer som en trædesten eller korridor for organismer med enten mål eller udgangspunkt – eller begge dele – uden for landets grænser.

Fælles for alle projekterne er at de med til at skabe en sammenhæng mellem naturområder til gavn for dyr og planters daglige, sæsonmæssige eller livstidsmæssige spredning eller behov for bevægelse.

Eksempler:

Bornholms vejrabatter som en økologisk forbindelse

Faunapassager i Vendsyssel

Tynding og fjernelse af graner mellem to overdrev på Møn

Gammelsbæk – vandløbsrestaurering og våde enge i samspil med bæredygtigt landbrug og MVJ ordningen

Græsning og tynding af træer som et redskab til at skabe sammenhæng mellem skov og eng

Genskabelse af naturlig tilstand og sammenhæng mellem de danske klitheder

Lystrup Å - omløbsstryg om spærringen ved Lystrupminde Savværk

Mols Bjerge – på vej mod et stort sammenhængende overdrev

Naturpark Maribosøerne – en helhedsplan for et større økologisk sammenhængende område

Afværge og kompenserende foranstaltninger i forbindelse med ny vejføring i Odense

Pleje og anlæg for sammenhæng mellem vandhuller på golfbane

Sammenhængende netværk af lysåbne områder i Gribskov  

Skovrejsning som et redskab til at skabe økologiske forbindelser

Netværk af vandhuller på Østfyn for Klokkefrø

Netværk for rastende fugle – Vest Stadil Fjord som eksempel

Vildsted sø - et genskabt vådområde

Indsatsplan for Villestrup ådal

Sammenbinding af Vindblæs Hede og Oudrup Østerhede

Korridornetværk for hasselmus

Frilægning af rørlagt vandløb

Helhedsplaner for delområder i Frederiksborg Amt

Etablering af effektivt faunapassage i Sneum å

Vidå - Omløbsstryg om spærringen ved Bachmanns Mølle

Forvaltning af amtslige sprednings- korridorer i forbindelse med udvidelse af kvægbruget Skøttrupgaard

Omme Å - Omløb om spærringen ved Sønderskov Dambrug

Markskel, levende hegn og sten- og jordiger som spredningskorridor