Andre interesser med relation til Grønt Danmarkskort

De nationale interesser i kommuneplanlægningen er samlet i en oversigt udgivet af Erhvervsstyrelsen. I det følgende omtales kun de nationale interesser der har en relation til Grønt Danmarkskort.

Landskabsinteresser - udviklingsområder og Grønt Danmarkskort

Kommunernes planlægning for udviklingsområder i kystnærhedszonen sker parallelt med udpegningen til Grønt Danmarkskort. De udpegede udviklingsområder indarbejdes derved i kommuneplanen samtidig med udpegningen af Grønt Danmarkskort. Hvor det er relevant, forventes kommunalbestyrelsen samlet at afveje interesserne i Grønt Danmarkskort over for interesserne i udviklingsområdet. Kommunens udpegning til udviklingsområder kan ikke indeholde områder der indgår i Grønt Danmarkskort.

Se mere i vejledningen om udviklingsområder eller på Planinfo.dk.

 

Øvrige naturbeskyttelsesinteresser - internationalt beskyttede arter og områder

Der skal i kommuneplanen fastlægges retningslinjer, som er i overensstemmelse med Natura 2000-planer, Natura 2000-skovplaner og handleplaner for kommunens realisering af disse planer.

"3.1.6

Indenfor Natura 2000-områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget. Indenfor Natura 2000-områder må der ikke:

  • udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder
  • planlægges for trafikanlæg, andre tekniske anlæg og lignende
  • udlægges nye områder til råstofindvinding på land"

I kommuneplanens redegørelse skal indgå en samlet vurdering af planramme-ændringernes påvirkning af internationalt beskyttede områder og internationalt beskyttede arter, herunder varetagelsen af forbuddet mod at beskadige eller ødelægge raste-, yngle- og vokseområder for internationalt beskyttede arter jf. bek. nr. 1383 af 26/11/2016, § 2, 3 og 7.

Planlægningsforbuddet i planhabitatbekendtgørelsen forhindrer en række tiltag i internationale naturbeskyttelsesområder. Læs mere i bekendtgørelse nr. 1383 af 26/11/2016, § 2.

Natura 2000-områder skal indgå i kommunens udpegning til Grønt Danmarkskort. Se siden om udpegning af Grønt Danmarkskort.

"Kommuneplanen vil fortsat varetage de internationalt beskyttede naturområder og der vil ikke, som følge af vedtagelse af kommuneplanen, ske væsentlige negative påvirkninger af arter eller naturtyper, som disse områder er udpeget for. Det vurderes også, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af internationalt beskyttede arter uden for disse områder."

Forsvarets interesser i relation til Grønt Danmarkskort

Det er en national interesse, at der tages hensyn til Forsvarets arealer i kommuneplanlægningen. Læs om hensyn til Forsvaret arealer i relation til Grønt Danmarkskort, nederst på siden i dette link.