Hvordan gennemføres en fredning

Gennemførelse af fredninger tager tid fordi alle involverede skal høres grundigt.

Hvem kan tage initiativ til en fredning?

Tre parter kan tage initiativ til en fredning:

 • Miljø- og fødevareministeren ved Miljøstyrelsen
 • Kommunalbestyrelsen
 • Danmarks Naturfredningsforening

Proceduren for en fredningssag:

 • Et fredningsforslag, der fremsættes, skal indeholde:
     - En redegørelse for fredningen og baggrunden herfor. Der skal blandt andet 
       redegøres for forholdet til eventuelle internationale naturbeskyttelsesinteresser
     - Fredningsbestemmelser for området
     - Ejendomsfortegnelse
     - Kort over området
     - Budgetoverslag
 • Forslag og budgetoverslaget sendes til kommunen/kommunerne samt Miljøstyrelsen med fire ugers svarfrist. Fredninger, der indeholder naturgenopretning, kan kun gennemføres, hvis de involverede myndigheder anbefaler fredningen.
 • Det færdige fredningsforslag sendes til fredningsnævnet.
 • Fredningsnævnet offentliggør forslaget og underretter ejerne og andre involverede parter. Desuden holdes et offentligt møde og en besigtigelse. På det offentlige møde har de forskellige parter mulighed for at fremkomme med deres synspunkter. Når fredningsnævnet har truffet foreløbige beslutninger om fredningens indhold og omfang, indkalder fredningsnævnet erstatningskrav, hvorefter nævnet træffer afgørelse om fredning og erstatning samt godtgørelser for udgifter til sagkyndig bistand.
 • Sagen går til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis erstatningerne overstiger 500.000 kroner, eller hvis sagen påklages. Miljø- og Fødevareklagenævnet holder offentligt møde og besigtigelse og træffer afgørelse om fredning og erstatning samt godtgørelse.
 • Sagen går til Taksationskommissionen, hvis erstatningerne bliver påklaget af myndigheder, ejere eller andre. Taksationskommissionen afholder møde og besigtigelse med klagerne og myndighederne og træffer afgørelse om erstatning og godtgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan genoptage sagen. Sagen kan inden seks måneder efter endelig afgørelse, indbringes for domstolene. 


Mere information

Handlingsplan for fredning 2013
Handlingsplan for fredninger, december 2005 . Denne tidligere handlingsplan indeholder en række vigtige bilag, blandt andet en vejledning om kvalitetssikring af fredningsforslag og andre dokumenter, der er centrale at have kendskab til i fredningsarbejdet. Samlet udgør handlingsplanen en slags drejebog for enhver, der arbejder med fredninger. 
Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven (2004)
Vejledning om kvalitetssikring af fredningsforslag
www.fredningsnaevn.dk