Hvem er klageinstans i fredningssager

Du kan klage over fredningsnævnets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Man kan klage over fredningsnævnets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis den samlede erstatning for fredningen overstiger 500.000 kr., bliver sagen automatisk forelagt Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder et offentligt møde i sagen, hvor lodsejere, myndigheder og organisationer kan fremføre deres synspunkter på sagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet tager stilling til de indkomne klager og til fredningsnævnets afgørelse, dvs. om området skal fredes, hvilke fredningsbestemmelser som skal gælde og om erstatningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning er endelig. Det gælder dog ikke afgørelser om erstatning, hvor der er klagemulighed til en taksationskommission. Endvidere kan afgørelser om fredning indbringes for domstolene.

Taksationskommissionen

Taksationskommissionens afgørelse om et erstatningsspørgsmål er endelig. Erstatningernes størrelse kan dog indbringes for domstolene.