Nye regler om tilplantning med flerårige energiafgrøder

Den 15. juli 2011 træder en ændring af naturbeskyttelseslovens § 16 om sø- og åbeskyttelseslinjen i kraft. Den vedrører tilplantning med flerårige energiafgrøder inden for sø- og åbeskyttelseslinjen og udmønter regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst herunder flerårige energiafgrøder.

Med den nye § 16, stk. 2, nr. 3, gælder tilplantningsforbuddet ikke længere for dyrkning af flerårige energiafgrøder, når de plantes uden for internationale naturområder. Der er nogle undtagelser.

I internationale naturbeskyttelsesområder gælder de hidtil gældende reglerne fortsat, herunder kravet om kommunalbestyrelsens forudgående dispensation.

Arealer, der ligger nærmere end 300 m fra internationale naturbeskyttelsesområder kan tilplantes med flerårige energiafgrøder, hvis kommunalbestyrelsen forudgående godkender, at tilplantning ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde.

Der ikke er ikke sket ændring af andre regler, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper, fredninger mv., anmeldeordningen efter § 19a eller 2m vandløbsbræmmen efter vandløbslovens § 69.

Et nyt kapitel 2 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelsesområder fastsætter, hvilke arter af flerårige energiafgrøder, der er omfattet af de nye regler, og hvor tit, de som minimum skal høstes, for at de ikke bliver til skov.

De arter, der herefter kan plantes uden forudgående dispensation er efter bekendtgørelsens § 3: Pileslægten (Salix sp.), Poppelslægten (Poppulus sp.), Rødel (Alnus glutinosa), Ask (Fraxinus excelsior) og Hassel (Corylus avellana),der plantes i ren eller blandet bestand, og som høstes mindst hvert tiende år. I områder, hvor skovplantning er uønsket ifølge en endeligt vedtaget kommuneplan eller kommuneplantillæg, må der ikke høstes med længere mellemrum end hvert femte år.

Disse flerårige energiafgrøder kan herefter dyrkes på landbrugsarealer på lige fod med korn eller andre energiafgrøder som elefantgræs, majs mv. Tilplantning med andre flerårige energiafgrøder kræver fortsat kommunalbestyrelsens forudgående dispensation.