Anmeldelse af ægsamlinger

Ægsamlinger skal anmeldes til Miljøstyrelsen hvis

  • Samlingen/samlingerne består af tilsammen 20 æg eller mere.
  • Samlingen/samlingerne indeholder æg fra en række fuglearter, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger.

I bekendtgørelsens bilag 1 henvises til Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet

Hvis flere personer i sammen husstand er i besiddelse af æg, betragtes æggene som tilhørende samme samling.

Det er ejerne selv, der skal anmelde deres samlinger. Anmeldelse kan ske frem til 1. februar 2002. Efter denne dato vil kun ægsamlinger, som er anmeldt og godkendt være lovlige at opbevare og besidde.

Anmeldelse af gamle ægsamlinger, fra f.eks. udlandet, kan ske ved at udfylde skemaet "Anmeldelse af fugleæg" og indsende det sammen med fotodokumentation, som muliggør identifikation af de enkelte æg.

Anmeldelsesskema

Anmeldelsen sendes til
Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Reglerne om æg fra vilde fugle fremgår af bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger (nr. 634 af 25. juni 2001)

Fuglearter omfattet af registreringspligten efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Registreringspligten efter § 5, stk. 2, omfatter følgende arter:

1. Fuglearter optaget på Rødliste 1997:

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) 
Slangeørn (Circaëtus gallicus)
Ellekrage (Coracias garrulus) 
Engsnarre (Crex crex) 
Mellemflagspætte (Dendrocopos medius) 
Vandrefalk (Falco peregrinus) 
Tredækker (Gallinago media) 
Dværgmåge (Larus minutus) 
Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) 
Rødhovedet and (Netta rufina) 
Skestork (Platalea leucorodia) 
Nordisk lappedykker (Podiceps auritus) 
Rovterne (Sterna caspia) 
Hærfugl (Upupa epops) 
Perleugle (Aegolius funereus) 
Markpiber (Anthus campestris) 
Mosehornugle (Asio flammeus) 
Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus) 
Sortterne (Chlidonias niger) 
Hvid stork (Ciconia ciconia) 
Vandstær (Cinclus cinclus) 
Lærkefalk (Falco subbuteo) 
Toplærke (Galerida cristata) 
Sandterne (Gelochelidon nilotica) 
Stor tornskade (Lanius excubitor) 
Urfugl (Lyryrus tetrix) 
Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
Hjejle (Pluvialis apricaria) 
Høgesanger (Sylvia nisoria) 
Spidsand (Anas acuta) 
Pibeand (Anas penelope) 
Atlingand (Anas querquedula) 
Stenvender (Arenaria interpres) 
Kirkeugle (Athene noctua) 
Hedehøg (Circus pygargus) 
Savisanger (Locustella luscinoides) 
Pirol (Oriolus oriolus 
Brushane (Philomachus pugnax) 
Plettet rørvagtel (Porzana porzana) 
Gulirisk (Serinus serinus) 
Tinksmed (Tringa glareola) 
Svaleklire (Tringa ochropus) 
Slørugle (Tyto alba) 
Alk (Alca torda) 
Isfugl (Alcedo atthis) 
Skærpiber (Anthus spinoletta) 
Rørdrum (Botaurus stellaris) 
Bramgås (Branta leucopsis) 
Stor hornugle (Bubo bubo) 
Hvinand (Bucephala clangula) 
Sydlig almindelig ryle (Calidris alpina schinzii) 
Karmindompap (Carpodacus erythrinus) 
Lille præstekrave (Charadrius dubius) 
Sort stork (Ciconia nigra) 
Blå kærhøg (Circus cyaneus) 
Vagtel (Coturnix coturnix) 
Lille flagspætte (Dendrocopos minor) 
Trane (Grus grus) 
Havørn (Haliaëtus albicilla) 
Vendehals (Jynx torquilla) 
Hedelærke (Lullula arborea) 
Blåhals (Luscinia svecica) 
Stor skallesluger (Mergus merganser) 
Rød glente (Milvus milvus) 
Storspove (Numenius arquata) 
Fyrremejse (Parus montanus) 
Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis) 
Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapillus) 
Pungmejse (Remiz pendulinus) 
Ride (Rissa tridactyla) 
Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata) 
Dværgterne (Sterna albifrons) 
Turteldue (Streptopelia turtur) 
Lomvie (Uria aalge)

2. Andre arter, som yngler i Danmark eller i nær fremtid kan tænkes at gøre det:

Kongeørn (Aquila chrysaetos) 
Mallemuk (Fulmarus glacialis) 
Blåvinget and (Anas discors) 
Bjergand (Aythya marila) 
Stellersand (Polysticta stelleri) 
Sort glente (Milvus migrans) 
Stortrappe (Otis tarda) 
Stylteløber (Himantopus himantopus) 
Mudderklire (Acititis hypoleucos) 
Almindelig kjove (Stercorarius parasiticus) 
Sorthovedet måge (Larus melanocephalus) 
Hvidvinget terne (Chlidonias leucoptera) 
Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) 
Biæder (Merops apiaster) 
Gulhovedet vipstjert (Motacilla (flava) flavissima) 
Ringdrossel (Turdus torquatus) 
Vindrossel (Turdus iliacus) 
Lundsanger (Phylloscopus trochiloides viridanus) 
Lille fluesnapper (Ficedula parva) 
Hvidhalset fluesnapper (Ficedula albicollis) 
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) 
Stor korsnæb (Loxia pytyopsittacus).

3. Andre arter omfattet af Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 79/409/EØF)

Oplysninger om, hvilke fugle der er optaget på Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen. Endvidere findes oplysningerne i EF-Tidende nr. L223 af 13.08.1997 s. 9.