Indsamling af dyr og planter fra naturen

Der gælder forskellige regler for, hvad man må indsamle af dyr og planter fra naturen alt efter, hvilke arter det drejer sig om:

Planter

Nogle arter af planter er fredet og må derfor ikke indsamles i naturen, det gælder bl.a. alle danske arter af orkideér. Er arten ikke omfattet af en fredning, gælder adgangsbekendtgørelsen. Jævnfør denne skal man spørge om lodsejers tilladelse først.

Tagrør

Der er særlige regler i forbindelse med erhvervmæssig indsamling og høst af tagrør. Læs mere i folderen - Høst af tagrør. Ved høst af tagrør ifm. alm. vedligehold og naturpleje, er kommunen myndighed.

Fisk

Som udgangspunkt kan alle fisk indsamles, der skal dog tages hensyn til fredningstider og mindstemål, samt de gældende regler for lyst og fritidsfiskeri i fiskeriloven. Snæbel og stør er fredet iht. artsfredningsbekendtgørelsen og må derfor ikke indsamles. 

Pattedyr og fugle

Alle viltdlevende fugle og pattedyr i Danmark er fredede, og må derfor ikke indsamles i henhold til henholdvis fuglebeskyttelsesdirektivet og artsfredningsbekendtgørelsen. Dog er jagt tilladt på udvalgte arter: 

Se jagttider

Fasaner må indfanges med henblik på æglægning efter særlig tilladelse. Læs mere om indfangning af fasaner

Æg

Det er forbudt at indsamle æg i naturen. Ægsamlinger skal anmeldes til Miljøstyrelsen. Læs mere om ægsamlinger

Krybdyr og padder

Alle viltdlevende krybdyr og padder i Danmark er fredede og må derfor ikke indsamles. Der er dog nogle undtagelser:

Haletudser

Du må indsamle mindre mængder af yngel (haletudser) af arterne:

 • Lille vandsalamander
 • Skrubtudse
 • Butsnudet frø
 • Grøn frø

Når haletudserne er blevet til voksne individer, skal de udsættes igen så tæt på indsamlingsstedet som muligt.

Til undervisning og forskning

Højere læreranstalter, skoler og andre undervisnings- og forskningsinstitutioner må - i begrænset omfang - indsamle eksemplarer af disse arter til undervisnings- og forskningsformål:

 • Stålorm
 • Skovfirben
 • Lille vandsalamander
 • Skrubtudse
 • Butsnudet frø
 • Grøn frø

Desuden må man på Læsø, Endelave, øerne syd for Fyn mellem Ærø og Langeland (Det sydfynske Øhav), Ærø, Langeland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm til undervisningsformål indsamle op til 50 æg eller yngel af arterne:

 • Spidssnudet Frø
 • Springfrø

Når haletudserne er blevet til voksne individer, skal de udsættes igen så tæt på indsamlingsstedet som muligt.

Hugorm

Hugorm kan indsamles og flyttes, når den træffes i umiddelbar nærhed af boliger og skønnes at udgøre en risiko for mennesker. Under tilsvarende forhold kan hugorm slås ihjel, hvis der ikke er mulighed for indsamling og flytning.

Se også:

Lovgivning: