Handlings- og forvaltningsplaner

Miljøstyrelsen har udarbejdet handlings- og forvaltningsplaner for en række dyre- og plantearter i Danmark. Planerne beskriver hvordan arternes tilstand er, og hvordan bestanden skal sikres og eventuelt reguleres fremover.

Pattedyr

Bæver:
Forvaltningsplan for bæver (castor fiber) i Danmark, 2020

Odder:
Forvaltningsplan for odder (lutra lutra) i Danmark

Hasselmus:
Forvaltningsplan. Beskyttelse og forvaltning af hasselmusen, Muscardinus avellanarius og dens levesteder i Danmark

Marsvin:
Handlingsplan for beskyttelse af marsvin

Spættet sæl og gråsæl:
Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl

Ulv:
Forvaltningsplan for ulv i Danmark

Hare:
Forvaltningsplan for hare

Birkemus:
Forvaltningsplan. Beskyttelse og forvaltning af birkemusen, Sicista betulina og dens levesteder i Danmark

Flagermus:
Forvaltningsplan for flagermus. Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder

Mink, mårhund og vaskebjørn
Forvaltningsplan for Invasive Rovdyr 2020

Fugle

Skarv:
Forvaltningsplan for skarv (Phalacrocorax carbo) i Danmark, 2022

Engsnarre:
Handlingsplan for bevarelse af den truede fugleart engsnarre Crex crex 

Engfugle:
Handlingsplan for truede engfugle

Rød glente:
Handlingsplan for rød glente i Danmark - 2005

Agerhøne:
Forvaltningsplan for agerhøne

Kortnæbbet gås:
International forvaltningsplan for kortnæbbet gås 

Fisk

Snæbel:
National forvaltningsplan for snæbel

Laks:
National forvaltningsplan for Laks

Insekter

Hedepletvinge:
Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge Euphydryas aurinia 

Planter

Gul Stenbræk:
Handlingsplan for bevaring af den truede planteart Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus) 

Krybdyr

Markfirben: 
Forvaltningsplan for markfirben

Padder

Grønbroget tudse: 
Forvaltningsplan for grønbroget tudse

Strandtudse
Forvaltningsplan for strandtudse

Invasive arter

Handlingsplan mod invasive arter 

Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn i Danmark


Du kan desuden læse mere om de enkelte arter (og mange andre) under