Annonce: Naturen registreres i hele landet

Land- og skovejendomme kan få besøg i maj – oktober

Miljøministeriet v. Naturstyrelsen skal i løbet af sommeren undersøge, om de eksisterende registreringer af beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 er opdaterede. Det sker ved, at en medarbejder besøger arealerne og registrerer, hvilke planter og dyr, som findes på arealerne, og om arealet kan skal registreres som beskyttet § 3 natur eller om et registreret areal skal ændres i afgrænsningen.

Naturstyrelsen og kommunerne samarbejder

Miljøministeriet og kommunerne har aftalt, at arbejdet med denne vejledende registrering skal finde sted i løbet af 2011-13. Naturstyrelsen gennemfører denne opdatering, og kommunerne står herefter for den løbende opdatering i Danmarks Miljøportal . Naturtyperne, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er søer, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. Desuden er en række udpegede vandløb også omfattet af beskyttelsen.

Hvem kommer og hvornår

I 2012 skal naturen i 22 kommuner undersøges og i 2013 er det 55. I de fleste kommuner varetages opgaven af styrelsens egne medarbejdere, men i nogle kommuner af konsulentfirmaer.

Af hensyn til tidsforbruget kan vi desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer inden besøget, men tag godt imod vores folk, hvis de kommer forbi. De medbringer alle et legitimationskort.

Se, hvornår arbejdet finder sted i de enkelte kommuner på et kort eller en liste.

Hvordan undersøges naturen

Den registrerede natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, kan ses i Danmarks Miljøportal . Denne registrering er blevet sammenlignet med nye luftfotos, og i de tilfælde, hvor der ikke er overensstemmelse mellem registreringen og luftfotoet, skal en medarbejder ud i marken for at kunne fastslå områdets karakter, således at registreringen kan blive opdateret. Måske er et beskyttet naturområde forsvundet, måske er det fejlagtigt registreret, måske er det ikke blevet registreret tidligere eller måske har området udviklet sig til beskyttet natur.

Vil du vide mere?