Opdatering af § 3 natur

I 2011 - 2014 gennemgik Naturstyrelsen alle § 3-registreringer i hele landet. I projektet blev udført en systematisk gennemgang af luftfotos fra 1995 til 2012, feltbesigtigelser samt dialog med kommunerne, kvalitetssikring og opdatering på Danmarks Miljøportal.

Se opsamlingsrapporten fra DCE, der beskriver resultaterne af Naturstyrelsens landsdækkende opdatering af den vejledende registrering af de § 3-beskyttede naturtyper i perioden 2011-2012, samt ændringer i det §3 beskyttede naturaeral i perioden 1995-2014:

Resultater fra Naturstyrelsens opdatering af §3-beskyttede naturområder - Opdateringsprojektet 2016

Se den samlede oversigt over registreret § 3-natur i hele landet.

Læs mere om projektets resultater for den enkelte kommune ved at vælge en kommune i dropdown-listen

Herunder finder du information om projektet

Information til kommunerne 

Information især til kommunerne, bl.a. breve om starten og om fordelingen af arbejder i 2011 og 2013

Faglig information og formidling om projektet
Hæftet der er udsendt til alle lodsejere: "Er der beskyttet natur på din ejendom" samt en række faktaark

Tekniske anvisninger og faglige rapporter
Vejledninger om tekniske anvisninger til dem, der skal registrere via luftfotos og i felten

Serviceeftersyn
Serviceeftersynet af naturbeskyttelseslovens § 3 er baggrunden for opdateringen af § 3-registreringerne

Aftale om projektet
Aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om opdateringen af § 3-registreringerne