Danmarks Naturnetværk - eksisterende og planlagt natur

Miljøstyrelsen har udarbejdet et kort over "Danmarks Naturnetværk - eksisterende og planlagt natur ".

Miljøstyrelsen har udarbejdet et kort over "Danmarks Naturnetværk - eksisterende og planlagt natur ". Det er et interaktivt, digitalt kort, som giver kommuner, interesseorganisationer og borgere et overblik over naturbeskyttelsesinteresserne på kommunalt og lokalt niveau.

Kortet viser Danmarks grønne naturnetværk, som består af de eksisterende og planlagte naturområder. Kortet kan ses her:

Hvad viser kortet

Kortet viser de eksisterende naturområder i Danmark, herunder fredninger, beskyttede naturtyper, natur- og vildtreservater, skove samt internationale naturbeskyttelsesområder. Desuden viser kortet skovrejsningsområder, lavbundsarealer og potentielle vådområder, økologiske forbindelser og naturområder, som er udpeget af de daværende amtsråd i Regionplan 2005. Områderne er udpeget efter forskellige metoder, og indholdet af de bagvedliggende retningslinjer varierer. Regionplanernes naturnetværk udgør i dag rammerne for kommunernes planlægning og administration efter lovgivningen.

Kommunernes udbygning af naturnetværket

I dag er en af de store udfordringer for naturen, at naturområder, som for eksempel søer, overdrev, moser, enge, småskove ikke er bundet sammen af grønne korridorer, som blandt andet mose- og engstrøg, heder, overdrev, levende hegn og skov. Det betyder, at mange arter har for få og for ringe levesteder, og at de kan have svært ved at sprede sig fra et naturomåde til et andet.

Det er kommunernes ansvar at bevare og udvikle det danske naturnetværk. En opgave som skal løftes gennem både planlægning, administration og naturforvaltning.

Der er udviklet en metode – naturkvalitetsplanlægning – som et redskab til kommunernes arbejde med at planlægge, forvalte, administrere og prioritere indsatsen på naturarealerne baseret på viden om områdernes naturindhold og tilstand.

Eksempler på økologiske forbindelser

Skov og Landskab har udarbejdet en række konkrete eksempler på økologiske forbindelser. Fra helt lokale til mere regionale eksempler.

Links