Administrationspraksis - § 3 vandløb

Miljøstyrelsen har udarbejdet en separat opgørelse af dispensationspraksis for sager vedrørende § 3-beskyttede vandløb.

I 2016 vedrørte 108 ud af de i alt 1466 § 3-dispensationssager § 3-beskyttede vandløb, det svarer til ca. 7 % af det samlede antal ansøgninger.

Der gives dispensation i 89 % af de ansøgte sager, hvoraf 3 % er lovliggørende dispensation. I de resterende 9 % af sagerne er der givet afslag eller påbud. Mange af de ansøgte indgreb i vandløb vurderes at have naturforbedrende karakter eller vurderes ikke at ændre forholdene væsentligt

Den hyppigst ansøgte tilstandsændring er vandløbsrestaurering, efterfulgt af forlægning, omlægning og etablering af passager.