Administrationspraksis - § 3 vandløb

Miljøstyrelsen har udarbejdet en separat opgørelse af dispensationspraksis for sager vedrørende § 3-beskyttede vandløb.

I 2016 vedrørte 108 ud af de i alt 1466 § 3-dispensationssager § 3-beskyttede vandløb, det svarer til ca. 7 % af det samlede antal ansøgninger.

Der gives dispensation i 89 % af de ansøgte sager, hvoraf 3 % er lovliggørende dispensation. I de resterende 9 % af sagerne er der givet afslag eller påbud. Mange af de ansøgte indgreb i vandløb vurderes at have naturforbedrende karakter eller vurderes ikke at ændre forholdene væsentligt

Den hyppigst ansøgte tilstandsændring er vandløbsrestaurering, efterfulgt af forlægning, omlægning og etablering af passager. 

Figur 1. Afgørelser på dispensationsansøgninger til tilstandsændringer i § 3-vandløb. 

Myndigheder står bag den største andel af dispensationsansøgningerne, mens lodsejere også står for en væsentlig andel af ansøgningerne.

Det er kun en lille del af indgrebene, der søges tilladelse til af både myndigheder, lodsejere og virksomheder/organisationer. Myndigheder søger ofte om tilladelse til restaurering, fjerne spærring/etablere passage samt etablering af sandfang i vandløb. Lodsejere søger primært om tilladelse til tilstandsændringer der vedrører forlægning/omlægning af vandløb, og etablering af broer og overkørsler i vandløb.

Figur 12: Fordeling af ansøgere til dispensationer vedrørende § 3-vandløb. Til højre er ansøgere fordelt efter kategori på den ansøgte tilstandsændring.

Tidligere års dispensationspraksis

Der er et lille fald i andelen ansøgninger der omhandler § 3-vandløb sammenlignet de tidligere år. I 2006 vedrørte 147 ud af de i alt 1391 § 3-sager vandløb, mens der i 2008 var 121 vandløbssager ud af de i alt 1085 § 3-sager. For begge år svarer det til at ca. 11 % af det samlede antal ansøgninger omhandlede § 3-vandløb.

Afgørelsespraksis er overordnet set ens de tre år, hvor andelen af dispensationer dog er lidt højere i 2016.

Dræning og rørlægning har i de tidligere års opgørelse ligget til grund for en betydelig andel af ansøgningerne. I 2016 var der 6 ansøgninger herom, hvor der blev meddelt dispensation i de 5 tilfælde. Der er i 2016 også ansøgt om dispensation til grødeskæring i 5 tilfælde, hvoraf der er meddelt dispensation i de 4. Der var ikke ansøgninger om grødeskæring i 2006 og 2008.

Fra 2006 til 2008 er en større andel af ansøgerne lodsejere, mens en mindre del af ansøgningerne kommer fra myndigheder. I 2016 er fordelingen af ansøgere mere lig fordelingen i 2006. Dog er andelen fra myndigheder steget lidt igen, mens andelen af ansøgninger fra lodsejere er faldet.