Administrationspraksis af Naturbeskyttelseslovens § 3

Miljøstyrelsen har opgjort kommunernes administrationspraksis af § 3-beskyttede natur for 2016.

I 2016 var det samlede antal dispensationssager vedrørende tilstandsændringer i § 3-beskyttede natur 1466 sager. Til sammenligning var der i 2006 og 2008 hhv. 1391 og 1085 sager vedrørende § 3-beskyttede natur.

Der er udarbejdet separate opgørelser for sager vedrørende henholdsvis § 3-vandløb og § 3-erstatningsnatur, mens der for de resterende naturtyper, er der lavet en stikprøvebaseret opgørelse af det samlet antal dispensationssager i 2016, som følger nedenfor.

Fordeling af afgørelser og ansøgere

Der blev i 2016 givet dispensation i 92 % af de opgjorte sager, heraf var 4 % lovliggørende dispensationer. I de resterende 8 % af sagerne blev der givet afslag eller påbud. Lodsejere står bag halvdelen af dispensationsansøgningerne, mens myndigheder og private virksomheder/organisationer hver står for ca. en fjerdel af ansøgningerne.