Vedligehold af § 3-registreringen

Den vejledende registreringen af de § 3-beskyttede naturtyper er et vigtigt grundlag for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3. Dertil er § 3-registreringen et udgangspunkt for at borgere, rådgivende konsulenter og myndigheder kan holde sig orienteret om hvilke områder, der er § 3-beskyttede.

10-årig vedligeholdelse af § 3-registreringen

Siden kommunalreformen har kommunerne været ansvarlige for at opdatere den vejledende § 3-registrering, der findes på Danmarks Arealinformation. 

I 2010 indgik Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur. I aftalen indgik præciseringer af kommunernes forpligtigelse til at holde den vejledende § 3-registrering ved lige. Efter aftalen skal kommunerne løbende, inden for 10-årige perioder vedligeholde den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.

I aftalens bilag 1 B er det nærmere præciseret, at kommunerne inden for 10-årige perioder skal:

I) holder geografien af § 3-registreringerne ved lige

II) undersøger eventuelle uoverensstemmelser nærmere

III) eftersøger og registrerer eventuel ny natur

IV) årligt formidler oplysninger om den løbende vedligeholdelse af § 3-registreringerne til Miljø- og Fødevareministeriet.

Baseret på daværende Naturstyrelses gennemførsel af en landsdækkende opdatering af § 3-registreringen i 2011-14 har aftaleparterne senere fastsat første 10-årige periode til at løbe fra 1. januar 2015 til 31. december 2024.

Status for kommunernes 10-årige vedligehold af § 3-registreringen

Efter aftalen om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur skal kommunerne årligt indberette status på det 10-årige vedligehold af § 3-registreringen. Nedenfor er gengivet kommunernes indberetning af procentandelen af arealet af kommunens § 3-polygoner, der er blevet gennemgået ift. det 10-årige vedligehold, inden for de første 5 år af den 10-årige periode (fra 2015-2019).  

 

""

          * Ingen indberetning modtaget

 

10-årigt vedligehold af § 3-registreringen på Naturstyrelsens arealer

Efter praksis vedligeholder Naturstyrelsen § 3-registreringen på de statslige arealer som de forvalter. Naturstyrelsen vedligeholder typisk deres § 3-arealer som en del af revision af de enkelte enheders driftsplaner eller ved en midtvejsrevision af disse.

I perioden 1. januar 2015 til 31. december 2019 har Naturstyrelsen revideret 7 ud af 18 enheders driftsplaner. Heraf er den ene dog stadig ikke endeligt godkendt, men har været i høring (Hovedstaden). Revisionen af to yderligere enheders driftsplaner er desuden undervejs (Sønderjylland og Søhøjlandet). 

2018-evalueringen af indsatsen ift. 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen

En mere omfattende evaluering af indsatsen under det 10-årige vedligehold for perioden 2015-18 samt en opsummering heraf kan endvidere findes her:

Sammenfatning af 2018-evaluering af indsatsen ift 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen

2018-evaluering af indsatsen ift 10-årigt vedligehold af § 3-registreringen

Materiale ift. vedligehold af § 3-registreringen 

§ 3-registreringsvejledning og registreringscirkulære

Aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur samt bilag 1 hertil

Teknisk registreringsvejledning til opdateringen på Danmarks Arealinformation

Vejledning til anvendelse af Danmarks Arealinformation statuskolonner ift. 10-årig vedligeholdelse

 

Læs om Appen for beskyttet natur

Appen for beskyttet natur

Appen for Beskyttet Natur giver dig adgang til kort over § 3-registreringen, naturbesigtigelser og kulturminder - mens du er i felten.

Gå til Din Natur

Din Natur er en gratis tjeneste for alle, der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur. 

Log ind med Nem ID, indtegn de arealer som du ønsker at holde dig opdateret med og modtag mail når der sker ændringer i arealernes § 3 registreringer.