Dispensation vedrørende beskyttede naturtyper

X Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

1. juli 2006 
1. udgave 

Afgørelser vedrørende beskyttede naturtyper

N-1



Procedurebeskrivelse

1 Formål 
At sikre, at

 • dispensationer fra forbuddet mod ændringer af tilstanden af beskyttede naturtyper, behandles på et ensartet grundlag i overensstemmelse med gældende kvalitetsmålsætning og -politikker, og
 • at dispensationer meddeles i overensstemmelse med lovgrundlag og på grundlag af gældende praksis.

2 Gyldighedsområde 
Proceduren gælder for kommunernes behandling af ansøgning om dispensation fra forbuddet mod ændring af tilstanden af beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.


3 Ansvar 
Sagen tildeles en ansvarlig sagsbehandler (AS). Kompetencekrav til AS (evt. suppleret med vejleder/team) er fastlagt i procedure for kompetencestyring og eventuelle yderligere lokale retningslinjer. 
(Ansvarsfordelingen mellem faggrupper og mellem relevante organisatoriske niveauer kan kun fastlægges endeligt, når standardproceduren implementeres lokalt.)


4 Fremgangsmåde  
 4.1 
Sagen journaliseres

 4.2 
Det berørte område lokaliseres/stedfæstes

 4.3 
Tidligere sager vedr. ejendommen fremsøges

 4.4 
Der søges på GIS-temaer eller tilsvarende fx:

 • Foreløbig verificering af § 3 status,
 • relevante plantemaer (i landsplandirektiv, kommune- og lokalplan, byplanvedtægt, vand- og Natura 2000 planlægning m.v.),
 • zonestatus efter planloven (nuværende og pr. 1. juli 1992),
 • Natura 2000 områder,
 • klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjer,
 • bygge- og beskyttelseslinjer,
 • fredning,
 • kystnærhedszone,
 • drikkevandsudpegning,
 • bevaringsværdigt kulturmiljø,
 • skovrejsningsområde,
 • råstofområde,
 • kortlagte arealer efter jordforureningsloven,
 • kortlagte arealer efter okkerloven,
 • olie- og naturgasledninger og
 • gennemgang af luftfotos med henblik på afklaring af driftshistorie

 4.5 
Der sendes en kvitteringsskrivelse. Er sagen ikke tilstrækkeligt oplyst efter en umiddelbar vurdering, anmodes ansøger om yderligere oplysninger.

 4.6 
Sagen forberedes ved vurdering af berøring til fx:

 • andre bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
 • evt. vurdering i forhold til Natura 2000 og/eller habitatsdiriktivets bilag IV-arter
 • vandløbsloven (fx 2 m bræmmer) eller bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering,
 • planloven (VVM),
 • skovloven (fredskov),
 • landbrugslovgivning (MVJ/MFO aftaler, anmeldte udyrkede arealer, rydningspligt),
 • miljøbeskyttelsesloven (fx forurening af vandløb),
 • museumsloven (sten- og jorddiger), og
 • bestemmelser for civil luftfart (beliggenhed af søer og vandhuller).

 4.7 
Sikre inddragelse af andre myndigheder, hvis der også kræves tilladelse/dispensation fra andre myndigheder.

 4.8 
Det vurderes om der skal være besigtigelse/møde. Såfremt besigtigelse/møde gennemføres, registreres der ved besigtigelsen fx oplysninger om:

 • nuværende og tidligere udnyttelse/drift/pleje,
 • endelig verificering af § 3-status,
 • tilstand/trusler,
 • omgivelser, jordbund, fugtighedsforhold,
 • artslister for relevante arter af flora, fugle, fisk, insekter, padder, pattedyr m.v. (også habitatdirektivets bilag IV arter),
 • inden for Natura 2000: forekomst af arter og naturtyper fra udpegningsgrundlaget.

 4.9 
Der gennemføres partshøring i nødvendigt omfang.

 4.10 
Der gennemføres ekstern høring hos berørte interessenter, i nødvendigt omfang.

 4.11 
Sagen vurderes på baggrund af lovgivning og vejledninger:

 • Administrationsgrundlag i forhold til § 3:
  • naturbeskyttelsesloven,
  • bekendtgørelse om beskyttede naturtyper,
  • vejledning om naturbeskyttelsesloven,
  • vejledning om registrering af beskyttede naturtyper,
  • vejledning om udsætning af fisk, krebs og bløddyr,
  • domme og nævnsafgørelser (se tidligere nævnsafgørelser),
  • udtalelser fra daværende Skov- og Naturstyrelsen (se "Nyt om § 3 og § 4", SNS),
  • bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, med tilknyttet vejledning,
  • evt. retningslinier i planlægningen mv., og
  • evt. intern administrationspraksis.

4.12 
Det vurderes, om der skal stilles vilkår.

4.13 
Det vurderes, om der skal kræves erstatningsbiotop. 
Eksempler på vilkår er vedlagt (paradigma).

4.14 
Vedrørende Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV-arter: For konsekvensvurdering af direkte påvirkning fra aktiviteter inden for eller af indirekte påvirkning fra aktiviteter uden for, men med konsekvenser for Natura 2000-området og bilag IV-arterne henvises til særskilte flowdiagrammer.

 4.15 
Kommunen kan evt. sende udkast til afgørelse til ansøger med henblik på evt. bemærkninger.

4.16 
Skal der gives dispensation fra bestemmelserne i § 3, skal dispensationen indeholde oplysning om, at den ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

 4.17 
Afgørelsen skal sendes til ansøgeren (adressaten for afgørelsen), og der skal sendes kopi til:

 • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, hvis denne er en anden end ansøgeren,
 • Naturstyrelsen,
 • offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen, og
 • de foreninger og organisationer, som har anmodet kommunen om at blive underrettet om § 3-afgørelser.

 4.18 
Afgørelser om dispensation fra § 3 i sager, der anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse, skal offentliggøres i et eller flere lokale blade. Det samme gælder afgørelser, der ikke blot er af underordnet betydning, hvis det må antages, at der er en bredere kreds af klageberettigede end dem, der får tilsendt kopi af afgørelsen. Annonceringen skal indeholde:

 • hovedindholdet af afgørelsen,
 • oplysning om, hvilke ejendomme der er omfattet af afgørelsen,
 • oplysning om, hvor afgørelsen er fremlagt til gennemsyn, og
 • oplysning om klageadgang og klagefrist.

 4.19 
Ansøgeren skal hurtigst muligt underrettes om klagen og gøres opmærksom på, at dispensationen ikke må udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelsen.

 4.20 
Modtages ingen klage over afgørelsen fra andre end ansøger inden for klagefristen, underrettes ansøger herom og om, at projektet kan gennemføres. 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen sendes. Hvis afgørelsen annonceres, regnes de 4 uger fra annonceringsdagen. Klage skal indgives skriftligt til kommunen, der videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. hos klageren for at behandle klagen.

Følgende er klageberettigede i § 3-afgørelser:

 • adressaten for afgørelsen,
 • ejeren af den ejendom, afgørelsen vedrører,
 • offentlige myndigheder,
 • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i sagen,
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

5 Bilag

Nedenstående er ikke en del af de af Miljøministeriet udarbejdede procedurer til brug for indførelse af et kvalitetsstyringssystem i kommunerne. Paradigmaer, tjeklister m.m. som kommuner og amter har bidraget med til hjemmesiden, står alene for disses regning. Det bemærkes af bilagsoversigten ikke omfatter alle relevante regler.


naturbeskyttelsesloven

bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

vejledning om naturbeskyttelsesloven

vejledning om registrering af beskyttede naturtyper

vejledning om udsætning af fisk, krebs og bløddyr

domme og nævnsafgørelser (se tidligere nævnsafgørelser)

udtalelser fra daværende Skov- og Naturstyrelsen (se "Nyt om § 3 og § 4", SNS)

bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder med tilknyttet vejledning

Reglerne kan findes på  www.retsinfo.dk

Eksempelmateriale

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Afslag på ansøgning om dispensation 
Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 - terrestrisk

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 - vandhul

Dispensation - ingen klage

Dispensation - klage

Klage over dispensation fra naturbeskyttelsesloven videresendt til Naturklagenævnet

Meddelelse vedr. § 3-status

Foreløbig vurdering af § 3-status

Foreløbig vurdering af ansøgning 
Foreløbig vurdering af ansøgning om vandhul

Vedr. Indgrebets art- partshøring og varsling af påbud 
Eksempler på vilkår


6 Relaterede procedurer

Procedure for VVM 
Procedure for planer og projekter der påvirker Natura 2000 områder 
Procedure for planer og projekter der påvirker bilag IV arter 
Procedure for dokumentstyring. 
Procedure for styring af registreringer, herunder sagsakter. 
Procedure for kompetencestyring. 
Procedure for afvigelser, afhjælpende og korrigerende handlinger. 
Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af systemets funktion. 
Procedure for den systemansvarliges opgavevaretagelse.