Administration af naturbeskyttelseslovens § 3

På denne side er samlet en oversigt over links til brug for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturbeskyttelsesloven, bekendtgørelser og vejledninger

De relevante bestemmelser for naturbeskyttelseslovens § 3 er hovedsageligt:

På Miljøstyrelsens side med lovstof findes opdaterede versioner af gældende lovgivning og bestemmelser. 

Et uddrag af lovbemærkninger, til naturbeskyttelsesloven fra 1992 samt lovændring fra 2004 af relevans ift. § 3kan endvidere findes her.

Relevante vejledninger om naturbeskyttelseslovens § 3:

”NYT om naturbeskyttelsesloven” er udgivelser med nyheder og praksis vedrørende naturbeskyttelsesloven, og kan findes her: 

Miljø- og fødevareklagenævnet

Miljø- og fødevareklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter bl.a. naturbeskyttelseslovens § 3. Du kan læse mere om deres sager og afgørelser på deres hjemmeside:

Kvalitetsstyringsordning

Der er udarbejdet tre procedurer for sagsbehandling i forbindelse med naturbeskyttelseslovens § 3 som led i arbejdet med at etablere et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Disse procedurer giver en oversigt over sagsgangen i forbindelse med dispensation fra § 3-beskyttelsen, forespørgelsesordningen samt håndhævelse af overtrædelser:

Naturkvalitetsplanlægning

Naturplanlægning er et redskab til at vurdere naturens tilstand, opstille målsætninger og danne grundlag for at prioritere indsatsen på geografisk afgrænsede naturområder.
Naturkvalitetsplanlægning kan anvendes i kommunernes administration af de beskyttede naturområder, i kommuneplanlægningen og i prioritering af naturforvaltningsindsatsen, herunder naturpleje, naturgenopretning, bekæmpelse af invasive arter mv.

Der er udviklet et system til registrering af naturtilstanden målrettet naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3.

På følgende link er der mulighed for at få uddybende information om naturkvalitetsplanlægningen, herunder introduktion til Danmarks Naturdata, teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer samt mulighed for at downloade feltskemaer mv.

Vedligeholdelse af § 3-registreringen

På denne side er samlet vejledning og øvrigt materiale om den 10-årige vedligeholdelse af § 3-registreringen. Derudover findes her en opgørelse over status på kommunernes og Naturstyrelsens opgave med vedligehold af § 3-registreringen. 

Miljøportal og naturdatabase

Danmarks Miljøportal indeholder en række fælles-offentlige data på natur- og miljøområdet. Der er her mulighed for at hente relevante og opdaterede data om Danmarks natur og miljø. Miljøportalen tilbyder forskellige indgangsmuligheder:
Danmarks Arealinformation samler tidligere amtslige data og nationale datasæt. Disse data omfatter bl.a. beskyttet natur, fredninger og planlægning samt en række baggrundskort. Arealinformationssystemet indeholder også regionplandata fra de tidligere amter og HUR.
Den fællesoffentlige naturdatabase, Danmarks Naturdata , samler alle myndigheders naturregistreringer fra forskellige lokaliteter. Det drejer sig f.eks. om floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter.

Danmarks Miljøportal er et partnerskab mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner & Den Digitale Taskforce.

Administrationspraksis af § 3 

Du kan læse mere om administrationspraksis af § 3 på denne side. 

Se også amternes  og kommunernes adminstrationspraksis i hhv. 2006 og 2008 her.  

Arealopgørelse over beskyttede naturtyper 

denne side ses en arealopgørelse over § 3-beskyttede natur. Her præsenteres udviklingen indenfor § 3-registreringer af de forskellige naturtyper på baggrund af registreringer fra 1996, 2006 og 2016. 

Der er for 2016 også lavet arealopgørelser over fordeling af naturtyperne på lands-, regions- og kommuneniveau, samt i relation til Natura 2000 og omkringliggende arealer.  

Relaterede emner

Åbner PDF filen Er der beskyttet natur på din ejendom?

Bliv klogere på de beskyttede naturtyper og find ud af om der er § 3 beskyttet natur på din ejendom i Miljøstyrelsens informationspjece Er der beskyttet natur på din ejendom?