Serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3

Her kan du læse mere om de initiativer der blev iværksat under § 3-serviceeftersynet i 2010.

Den 1. februar 2010 igangsatte miljøministeren et serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens efter længere tids debat. Eftersynet omfattede en analyse af kvaliteten af registreringen af § 3-naturen, kommunernes administration, mulighederne for forbedret håndhævelse og en forbedret informationsindsats overfor lodsejere.

§ 3-beskyttelsen omfatter søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. De beskyttede områder udgør noget af den mest værdifulde natur i Danmark. § 3-områderne er spredt over hele landet og er afgørende levesteder for mange vilde dyr og planter. Samlet udgør områderne ca. 10 % af landets areal og repræsenterer både nogle af de flotteste og mest besøgte naturområder i Danmark. Samtidigt er mange af § 3-områderne små lokale oaser for det helt lokale dyre- og planteliv.

Stikprøveundersøgelse af registreret § 3 natur

En stikprøvebaseret undersøgelse udført af DMU viste en afvigelse på 15-21 % mellem det reelle § 3-areal og den vejledende § 3-registrering i Danmarks Miljøportal. Områderne er beskyttede uanset, om de er registrerede eller ej, men registreringen er et vigtigt arbejdsredskab for kommuner og borgere.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i den vejledende registrering på Danmarks Miljøportal og omfattede 500 prøvefelter i 21 tilfældigt udvalgte kommuner. Kommunerne blev udvalgt således, at de tidligere amter repræsenteres med mindst 1 og højst 2 kommuner. Ved hjælp af luftfotos er det undersøgt om § 3-naturen har ændret sig, eller om der er kommet ny § 3-natur, som bør være registreret.

Efter luftfoto-undersøgelsen er resultaterne blevet kvalitetssikret ved efterbehandling i de enkelte kommuner. Dette er gjort for at drage nytte af kommunernes store lokalkendskab i tilfælde, hvor der er opstået tvivl om naturtilstanden i et prøvefelt.

Undersøgelsen omfatter den arealmæssige udvikling i perioden 1995 til 2008.

DMU´s rapport om undersøgelsen kan hentes her.

Den 23. november 2010 indgik Miljø- og fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening endvidere en aftale om registrering af den eksisterende § 3-natur.

Administrationspraksis

Det har ikke givet anledning til en ændret administrationspraksis, at kommunerne i 2007 overtog ansvaret for § 3 beskyttelsen.

Det viser undersøgelsen fra 2008 af kommunernes § 3-administration for hhv. 2006 og 2008, som analyserer, hvordan kommunerne har afgjort de konkrete sager om de § 3-beskyttede områder.

Undersøgelsen omfatter data fra ca. 1.400 afgørelser truffet af amterne i 2006 samt ca. 1.100 afgørelser truffet af kommunerne i 2008. Derudover er data fra Effektvurderingen af naturbeskyttelsesloven fra 1995/1996 inddraget i det omfang, det har ladet sig gøre.

Det bemærkes, at antallet af afgjorte sager er mindre i 2008 end i 1995/1996 og 2006 – denne undersøgelse kan ikke angive en årsag til faldet i antal sager.

Rapporten om kommunernes § 3-administration kan læses her  (pdf)

En sammenfatning af de overordnede resultater kan læses her  (pdf)

Kommunernes administrationspraksis er også opgjort for 2016, og der læses mere om administrationspraksis af § 3 på denne side

Håndhævelse

Som en del af serviceeftersynet blev der foretaget en analyse af mulighederne for at styrke håndhævelsen og skærpe sanktionerne på § 3-området. Notatets anbefalinger er bl.a. at en ensartet praksis i behandlingen af overtrædelser af § 3 hos kommuner og politi kan sikres ved en større grad af samarbejde og videndeling mellem Miljøstyrelsen, kommuner og politi.

Resultatet af analysen kan læses her