Landskabskonventionen

Den Europæiske Landskabskonvention giver os en fælles ramme for arbejdet med landskabsinteresserne. Et vigtigt mål med konventionen er at styrke det enkelte menneskes og lokalsamfundets deltagelse i arbejdet med beskyttelse, forvaltning og planlægning af landskab.

Konventionen gælder alt landskab, både bebyggede og ikke bebyggede områder – byer og bebyggelser, ager og eng, skov og hede og kyst med klitter, strand, øer og fjorde. Den omfatter landskabet som helhed, både vores fælles daglige omgivelser og de særligt værdifulde landskaber. Den omhandler også landskab, som er i en negativ udvikling. Konventionen understreger den værdi, alle typer landskab har for mennesker og behovet for en bevidst og langsigtet forvaltning af dem.

Læs den Europæiske Landskabskonvention

Læs mere om det europæiske landskabsarbejde

Konventionen gælder alle, både politikere, offentlige myndigheder, sektorer, erhvervsliv, organisationer og skoler. 

Generelle forpligtelser

  • Lovgivere må tage udgangspunkt i, at landskabet er et vigtigt element i folks omgivelser, et udtryk formangfoldigheden i vores fælles kultur- og naturarv og et fundament for deres identitet
  • Der skal udvikles politik for beskyttelse, forvaltning og planlægning af landskab
  • Landskab skal integreres som tema i planer og sektorpolitikker, som kan have direkte eller indirekte indvirkning på landskabsforhold
  • Der skal udvikles procedurer for deltagelse af borgere, organisationer, lokale og regionale myndigheder og andre interesserede i forhold til landskabsforhold

Særlige forpligtigelse

  • Bevidsthed om landskabet hos borgere, erhvervsliv og offentlige myndigheder
  • Kompetence både hos fagfolk i den private og i offentlige sektor og i undervisningen
  • Videngrundlag gennem kortlægning og vurdering af landskab, hvor både borgere, forvaltning og fagfolk deltager og samarbejder
  • Mål for landskabskvalitet i konkrete udvalgte områder formuleret i processer, hvor både borgere og forvaltning deltager
  • Nødvendige tiltag for at nå målene

De nordiske lande samarbejder om Landskabskonventionen og afholder nordiske landskabsseminarer om emnet med udveksling af erfaringer med landskabsvaretagelsen.

Læs om Nordens landskab og Den Europæiske Landskabskonvention

Afrapportering fra Nordisk Landskabsseminar 2015