Valgplakater

Valgplakater og naturbeskyttelseslovens forbud mod plakater og skilte mv. i det åbne land.

Hvad er ’det åbne land’?

Forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 mod anbringelse af plakater, skilte, lysreklamer og anden indretning i reklame- og propagandaøjemed gælder i det åbne land. Begrebet ’det åbne land’ knytter sig ikke til områdets zonestatus, dvs. om et areal er beliggende i byzone, landszone eller sommerhusområde. Det åbne land er områder, der ikke kan karakteriseres som by eller bymæssig bebyggelse.

Hvad er en valgplakat?

Det er tilsynsmyndigheden, der i det enkelte tilfælde skal tage stilling til om der er tale om en valgplakat. Valgplakater er undtaget Naturbeskyttelsesloves forbud (§ 21) om anbringelse af plakater i det åbne land.

Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at bannere og lignende af stof eller andet materiale og i varierende størrelser er omfattet af Naturbeskyttelseslovens undtagelse om valgplakater. Efter Miljøstyrelsens vurdering er blinkende plakater ikke omfattet af denne undtagelse.

Hvor længe er det tilladt at hænge plakater op i forbindelse med et valg?

Naturbeskyttelsesloven angiver, at der er grænser for, hvor længe en valgplakat kan være sat op, men der er ikke, som i vejloven fastsat præcise tidsrammer.

Ifølge naturbeskyttelsesloven er det lovligt at opsætte plakater ’i forbindelse med et valg’. Det er kommunerne/Vejdirektoratet, der som tilsynsmyndighed fortolker, hvad der er ’i forbindelse med’ et valg. Efter Miljøstyrelsens vurdering forstås dette som en rimelig periode før og efter et valg. Det kan f.eks. være fra udskrivelsen af valg til 2 uger efter valget.

Bemærk at vejlovens regler gælder på offentlige veje. De områder i det åbne land, hvor både naturbeskyttelsesloven og vejloven gælder, er det de mest restriktive regler, der anvendes.

Læs mere om hvor, hvornår, hvor længe og hvordan valgplakater må opsættes i Vejdirektoratets vejledning (september 2017):

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/Valgplakater%20på%20vejarealer%20-%20vejledning%20i%20opsætning.pdf

Hvem påser, at reglerne overholdes?

På statsveje er det Vejdirektoratet, der er tilsynsmyndighed, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land § 9, stk. 2.

Herudover er det kommunerne, der påser om reglerne overholdes, jf. naturbeskyttelseslovens § 73.

Få overblik over hvem der er vejmyndighed på din vej på Vejdirektoratets digitale kort:

http://www.vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/statens-veje/hvem-ejer-vejene/sider/default.aspx