Golfbaner

Planlægningen for golf omfatter store og ofte attraktive arealer. God planlægning kan afværge konflikter mellem de forskellige interesser og i nogle tilfælde medvirke til at genoprette og forbedre miljø og landskab.

De arealer, der efterspørges til golfbaner, er ofte landbrugsarealer, der også er omfattet af andre interesser, fx byudvikling, landbrug, andre friluftsaktiviteter og ikke mindst naturbeskyttelse og landskabsbevaring knyttet til kystlandskaber og særligt værdifulde landskaber. Derfor skal udlæg til golfbaner ske efter en nøje vurdering af behov og placering.

Kommunalbestyrelsens ansvar

Interesseafvejningen og planlægningen for golfbaner skal begrundes i kommuneplanerne, og ved placering inden for kystnærhedszonen skal der redegøres for den særlige planlægningsmæssige begrundelse. Det konkrete skøn – og dermed de konkrete udlæg til golfbaner – er kommunalbestyrelsens ansvar. Staten har jf. planloven en generel pligt til at gribe ind, hvis nationale interesser bliver berørt.

Lokalplanens indhold

Anlæg af golfbaner vil normalt forudsætte udarbejdelse af en lokalplan.

Kommunen skal bl.a. gennemføre en indledende screening af projektet for at vurdere, om der skal iværksættes en miljøvurderingdproces.

For at undgå senere konflikter, bør der ske en konkret afvejning af interesserne inden for den nye golfbanes område ved udarbejdelse af en landskabsvurdering som udgangspunkt for projektet og en hoveddisponering af området, inden der udarbejdes en egentlig baneplan.

Eventuel offentlig adgang og flersidig anvendelse skal indarbejdes tidligt i planen – før udarbejdelsen af en detaljeret baneplan med fairways, greens, placering af klubhus osv.

Ved udarbejdelse af en baneplan bør sikkerhed have stor bevågenhed både inden for banen og i forhold til omkringliggende arealer. Er der indretningsmæssige forhold, som er nødvendige for sikkerheden, skal de indarbejdes i lokalplanen, for at et krav efterfølgende kan håndhæves, hvis banen ikke udføres som forventet.

Naboer, offentlighed, interesseorganisationer og andre særligt interesserede bør inddrages i lokalplanprocessen.

Udfasning af brug af pesticider på golfbaner

På sigt skal brugen af pesticider på golfbaner helt udfases. Det er resultatet af en aftale med bred politisk opbakning, som daværende miljøminister indgik med Dansk Golf Union (DGU) i juni 2005.