Ansøgningsrunden er åben fra den 17. oktober 2022 med deadline for ansøgninger den 21. november 2022 kl. 23.59 dansk tid.

Miljøstøtte til Arktis

Indkaldelse af projektansøgninger for 2022/2023 - ansøgningsfrist den 21. november 2022.

På forslag til finanslov for 2023 er der under § 23.21.31 Miljøstøtte til Arktis afsat 31,8 mio. kr. Formålet med bevillingen er at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende begrænsede deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andetinternationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans. Bevillingen administreres af Miljøstyrelsen efter Bekendtgørelse nr. 697 af 27. maj 2020.

Bevillingen anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på Rigsfællesskabets del af Arktis og administreres under hensyntagen til Kongeriget Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde, og indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands selvstyre og Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis.

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger af to omgange i 2022/2023 med én ansøgningsrunde i efteråret 2022 og en ansøgningsrunde i sommeren 2023. Begge ansøgningsrunder hører til finanslov for 2023:

  • Ansøgningsrunde i efteråret 2022: Her afsættes 20 mio.kr.
  • Ansøgningsrunde i sommer 2023: Her afsættes 9 mio.kr.

Midlerne forudsætter vedtagelse af finansloven 2023. Eventuelle ændringer i bevillingens størrelse, når finansloven er vedtaget, kan medføre justering af størrelsen på de annoncerede midler i ansøgningsrunderne.

For ansøgningsrunden i sommeren 2023 tilføres eventuelt ekstra midler, såfremt der sker tilbageløb af midler fra tidligere og afsluttede projekter.

Miljøstyrelsen kan foretage en justering af afsatte midler til de annoncerede puljer efter modtagelse af projektansøgningerne, såfremt der ikke modtages tilstrækkeligt kvalificerede ansøgninger til at udnytte puljen.

De resterende midler er reserveret til drift af ordningen, udgifter i forbindelse med nationalt udpegede eksperter og kontingentbetalinger til Arktisk Råds arbejdsgrupper.

 

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan kun meddeles inden for rammerne af artikel 25 i forordning (EU) nr. 651/2014 om støtte til forsknings- og udviklingsprojekter.

Såfremt støtte ikke kan ydes efter ovennævnte regler, kan der kun ydes støtte inden for rammerne af forordning (EU) nr. 1407/2013.

Yderligere uddybning af dette kan findes under punkt 7 "Statsstøtte – gruppefritagelse, de minimis og krydssubsidiering"  i Miljøstyrelsens høringsnotat om bekendtgørelse om tilskud til Miljøstøtte til Arktis (DANCEA) på høringsportalens hjemmeside.

 

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om tilskud til aktiviteter, som understøtter Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans.

Det indgår i prioriteringen, af de indkomne projektansøgninger, om ansøgningen belyser de kommende års muligheder og udfordringer inden for miljø- og naturområdet i Kongerigets del af Arktis, herunder havområdet omkring Grønland.

Med udgangspunkt i det nuværende begrænsede arbejde i Arktisk Råd og underliggende arbejdsgruppers arbejdsprogram, den arktiske strategi og det komplementære arbejde under det regionale og internationale miljø- og naturarbejde, vil ansøgninger inden for følgende områder blive særligt prioriteret:

  • Projektet er en del af en længerevarende tidsserie, som har modtaget støtte fra tilskudspuljen, og har relevans for Arktisk Råd og andre internationale fora.
  • Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af forureningen og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne. Hovedvægten skal ligge på langtransporteret forurening.
  • Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
  • Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.

Der ses også gerne projektansøgninger om: 

  • Grønlandske enkeltstående indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt enkeltstående indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
  • Projekter, der styrker Grønlands grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på miljøområdet.

For alle projektforslag forudsættes et dokumenteret højt fagligt niveau, projekternes tilføjelser til eksisterende viden, ligesom projektets tilknytning til Rigsfællesskabets del af Arktis og betydning for Arktis vil være væsentlige kriterier for at komme i betragtning. Ansøgte projekters økonomi og finansiering, herunder dokumenteret egenfinansiering og medfinansiering, vil også indgå i bedømmelsen af indkomne ansøgninger.

Tilskuddet kan ikke udgøre mere end 100% af de tilskudsberettigede udgifter. Projekterne kan være 100% finansieret af Miljøstøtten til Arktis, men det vil fremme ansøgningen, hvis egenfinansiering eller medfinansiering dokumenteres. Støtten kan indbefatte overhead på op til 44 pct. for aktiviteter gennemført af ansøger. Udgifter til udlæg (tjenesteydelser, udstyr, analyseudgifter, rejser og lignende) støttes alene med beløb svarende til de faktiske udgifter.

 

Ansøgningsfrist og videre proces

Ansøgningerne til ansøgningsrunde efterår 2022, skal være Miljøstyrelsen i hænde senest kl. 23.59 mandag den 21. november 2022 (dansk tid). Ansøgning skal ske ved anvendelse af Miljøstyrelsens digitale ansøgningsportal. For ansøgere uden for Danmark og Grønland, som ikke har adgang til NemID/MitID skal ansøgninger sendes til Obfuscated Email.

Der skal anvendes ansøgningsskema, som er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Miljøstyrelsen sender en kvitteringsskrivelse for de manuelt indsendte ansøgninger senest 5 dage efter modtagelse.

De indkomne ansøgninger vil blive sendt i høring hos myndigheder, som besidder den relevante faglige viden og politiske indsigt på området. Det vil primært være Miljøministeriet samt myndigheder i Grønland. Der kan også indhentes høringssvar fra andre myndigheder, samt Færøerne. 

Miljøstyrelsen vil i vurdering af projekterne tildele point og prioritere projekterne, så de projekter der har fået den højeste pointscore, vil blive fremmet. På Miljøstyrelsens hjemmeside under Miljøstøtte til Arktis kan ses hvilke kriterier for pointsætningen, der ligger til grund. Se kriterierne her

Svar på ansøgningerne til ansøgningsrunden for efteråret 2022 kan forventes primo 2023.

Der vil for ansøgningsrunden i sommeren 2023 være en ny annoncering, og her kan svar på ansøgningerne forventes senest december 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

 

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Landskab & Skov, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, tlf. 72 54 40 00
Mail: Obfuscated Email

Persondata

Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs Miljøstyrelsens persondatapolitik for Miljøstøtte til Arktis